Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เฝ้ารับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฯ บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
นำนักเรียนและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
และการจดบันทึกบัญชีของนักเรียน ในโอกาสนี้ด้วย

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional