กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

นาง พิศมัย อรรถธรรมสุนทร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการ จาก ผชช.ด้านการสอบบัญชี
ฝายบริหารทั่วไป

นาง นัฏฐาภรณ์ จักรนารายณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการ จาก สตท.10
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 1

นาง อมรรัตน์ คงวัดใหม่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ
กลุ่มกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ 1

นางสาว วิมล คุณวุฒิคุณากร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีฯ

นางสาว สุภาพร กาญจนภูสิต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักงานมาตรฐานการบัญชีฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นางสาว อัญชลี นวลศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ
กลุ่มกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นางสาว รุ่งทิพย์ ประดิษฐ์พุ่ม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ

นางสาว ประภัสสร เตชะวรวิทยากูร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ

นางสาว ปิยานุช กิจเกียรติ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 3

นางสาว เยาวพา พลเพ็ชร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ
กลุ่มกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 3

นางสาว จารุณี นามมนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

นาง วิไลรัตน์ เทวะผลิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาการกำกับการสอบบัญชี

นางสาว ศรีวัลลภา อ่อนลมูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักมาตรฐานการบัญชีฯ