ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา

นาง วรรณทณี ศรีพุ่มไข่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งฯ