กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

นาง กาญจนา จิตเพิ่มสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป
กลุ่มแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มแผนงาน

นางสาว พิมพร แซ่แต้
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มประสานงานและติดตามผล
หัวหน้ากลุ่มประสานงานและติดตามผล

นางสาว ปัทมนันท์ ผดุงชีวิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาว อัญญุรี ตุ้ยแม้น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ