ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์

นางสาว อรุณี วงศ์ราเชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์