ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางสาว รัชนี วิชชุลดา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์