ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

นางสาว กนกพรรณ ชำนาญกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผชช.ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์