สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

นาง รพีพร กลั่นเนียม
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง อารีย์ สุขวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาว อารี ปริวัตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง พรณิชา สกุลนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นาง เสาวลักษณ์ โกศัลวิตร
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นาย วิศรุต นันทวิญญู
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาว จรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนโยบายแผนงาน 1

นางสาว จีรภัทร แดงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานนโยบายแผนงาน 2

นางสาว กุลวีร์ ภูวขจรพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาว กรรณิกา ชิดชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

นางสาว เปรมาพร ฉิมขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานติดตามผล

นางสาว ธิราวรรณ อุปัญญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาว กรวิกา เจียรมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานประเมินผล

นาง นุสสรา จิตคุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาว ชนานันท์ ทิมวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

นาย กานตพงศ์ รอดสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 1

นางสาว ดลยา มีเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นาย ยุคลธร กันชิงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 2

นางสาว จตุพร คงทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาว สุนิสา เพ็ญแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มโครงการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ

นางสาว สลักจิตร์ โอฬารกิจกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานแผนงานโครงการตามนโยบาย

นางสาว รัตนา อินโองการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผลโครงการ

นางสาว มิยดา นาเอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

นาง ภาวิณี สุรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาว ยุวดี เมืองแมน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาว สิริวรรณกร จูมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มอาเซียน