สำนักบริหารกลาง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นาง ธิติพร มิ่งเชื้อ
ผู้อำนวยการระดับสูง

นางสาว ศิริรัตน์ บุญประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว ไพรี คาดพันโน
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
กลุ่มงานสารบรรณ

นาง พิมพา ทรัพย์มิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง ณฐพร คุ้มทะยาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว สิริลักษณ์ บุญนิยมลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

นางสาว ดวงจันทร์ เพ็งใจงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาว ชุลีรัตน์ สุขสัมผัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง บุษรากรณ์ แช่มฉิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานอำนวยการ

นางสาว สมสุนี แตงไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารกำลังคน

นางสาว วนิดา เอี้ยงกุญชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นาย ศรัณย์พัทธ์ นันตะวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นางสาว พิมพ์ชนก ใบชิต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาว วันดี กองมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาว มะลิวัลย์ ขอพึ่งลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาว พัชรินทร์ ศิริฉันท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาว มาลัยพร อุ่นใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

นาย ทฤษฎี จงจิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาว วรรณิชา โกษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานวินัยและระบบคุณธรรม

นาย ประสพสุข พุ่มทิม
นิติกรชำนาญการ

นาย นครินทร์ บุตรภักดีธรรม
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานคลัง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

นางสาว สิริวรรณ คูหาสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานงบประมาณ

นางสาว พเยาว์ ยังท่าโพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว สุกันทา สะเอียบคง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานการเงิน

นาง ภารดี หมื่นหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาว กัลยา กันตะบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาว ละไม สืบเชาวสิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กลุ่มงานบัญชี

นาย พิษณุ อยู่หาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ

นางสาว วัลยา อาภาวุฒิคุณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นาย ประดิพันธ์ พงศ์กษิดิ์เดช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นาง สุจิรา รักขคีรีรัตน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

นางสาว เอื้ออารีย์ จิตต์ตรง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานคดีสืบสวนและสอบสวน

นาย อนันต์ แจ้งจอน
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว ณัฐสุดา อนันตมงคลกุล
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

นางสาว จิตรมาส จิตรพิศาล
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มประสานราชการ
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ

นาง ศิรินงค์ ขันเชื้อ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานช่วยนักบริหาร

นางสาว พนิดา วิจิตรภาพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาง อัจฉรา วงษ์ปิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาง กัญญาภัทร ถมยาวงศ์
นักจัดการงานท้ั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานประสานราชการ

นาง อัจฉราพร ชัยอาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

นาง พวงทอง เสลานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว กนกวรรณ สิทธิชัยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

นาง อาภัสสร ลิ้มตระกูล
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นางสาว ภาจิรา จรัสอุทัย
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาว พัทญา อะวิสุ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาว พัชชา บัวอนนท์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

นาย ณเรศ จันทร์พานิช
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กลุ่มงานห้องสมุดและบริการข่าวสาร

นางสาว จารุณี รถทอง
บรรณารักษ์ชำนาญการ