สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาว เนื่องบุญ วรรณโก
ผอ.สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว สุดารัตน์ นาอนันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาง พจนีย์ เขียวสระคู
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นาง ศศพร ธรรมประทีป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน

นางสาว ฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาว วนิดา ไตรบรรณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว พันธ์ทิพย์ จารุเสน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว รุจาภา เพ็ญปฐม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติราชการจาก กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้

นาย เจษฎา ชุมชอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน

นาง สุทิศา วิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นาง บุญรัตน์ ปิ่นแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฎิบัติราชการจาก.กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้

นางสาว ศิริพร รัศมีมณฑล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ ตัณฑวณิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นาย ฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาว สมหญิง หุ่นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปฎิบัติราชการจาก กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว ชลัญญา เพ็ชรขัน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสมรรถนะผู้สอบบัญชี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถนะผู้สอบบัญชี

นาย สรศักดิ์ เทวะผลิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นาย สัมฤทธิ์ สมตน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาว สุพรรษา สง่าแสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการจาก กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ขจรศาสตร์ เจียมจันทร์คุปต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นาย มานพ ดำทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการจาก กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเครือข่าย