สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

นางสาว ประสพศรี ภู่ริยะพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

นาง จุไรรัตน์ เทพบุรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นางสาว สุกัญญา กลับเป็นสุข
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว กันต์สินี ศรีซุ้ยซ้าย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ปิยะดา ดาวแดน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ภัคจิรา มันทากาศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง สุพัตรา เหมือนมี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นางสาว ชุติมา เมืองช้าง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ประภัสสร เพชรพูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว กาญจนา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว ปวีณ์นุช รักไทย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

นาง พจมาน รอดบุญส่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว สานิยา สุนทราธรณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว ณัฐชยา เวียงทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ