สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

นาง สุนันทา เทพสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

นาง ปนัดดา ทองเหลือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผชช.ด้านการบัญชีและสอบบัญชี
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นาง จีรสุดา ศรีกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว กรรณิการ์ สอนโว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว เพ็ญธิดา เสียงเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว อรอุทัย จันทรเทศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว เกษณี คงจา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นาง บุษบง จตุพรพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว นภสร อุดมพรสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว ธิดารัตน์ เวชกูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว ศรุดา จำปาแพง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว พิมพารัตน์ วังมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

นางสาว เพ็ญจันทร์ จันทศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ภานุรักษ์ พรมมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว นภาศิริ วะนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ