สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

นางสาว อัญมณี ถิรสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

นางสาว กัลยาณี แซ่ตั้ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผชช.ด้านการบัญชีและสอบบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง ลำยอง ศรีสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นาง พิชญา ธรรมประโชติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว สุเนตร จันทรทวีทิพย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง เยาวลักษณ์ ศรีบุญพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง เมทินี อ่อนมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ดวงมณี จอมกระโทก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นางสาว นันทิดา วิชัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว ณัฏฐกาญจน์ จงสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ลภัสรดา ธันยศิริรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง ธัญญารัตน์ กมลเพชร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาย อานนท์ งวดสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

นางสาว จรูญรัตน์ ขอผดุง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง วิภา ดอนสระน้อย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว วัลลภา สุรโรจน์ประจักษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ