สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

นาย สุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

นางสาว ณิชาพร สังฆะโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผชช.ด้านการบัญชีและสอบบัญชี
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นางสาว อมรรัตน์ ชาติประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว วราพร ตุละ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว นาตยา ทองจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ละไม้ จันมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นาง สุภารัตน์ หาญศิริสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว อังศุธร องอาจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว รัตนา พิบูลย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง อัมพร สถิตวรรธนะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว อารีย์วรรณ ภมรพล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

นาง กนกลดา วัชชะวิพุธ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ธัญดา สุวรรณสังข์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว อาริหยะ โคแหละ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ