สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นางสาว หรรษลักษณ์ บรรดิษ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นาง เทพินทร์ ไสยวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีรักษาการเชี่ยวชาญ
(ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง บุญเรือน ขำเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นาง อรทัย กกกลาง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว สุชาทิพย์ ชยสิทธิพร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว สุภาพร เหลือล้น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ศิริพร สิงหรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว คนึงศรี สงวนสัตย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นางสาว ชนกกานต์ สุวรรณเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นาง วรรณวิมล ชื่นศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว สุรีย์พร ไถ่ประยูร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง สมพร พิทักษ์สายชล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว อัมพร คูสุวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

นางสาว ขนิษฐา หมื่นศรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาย ทัศนะ แม้นนิล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว แก้วกาญจน์ รอดใหม่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ