สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

นาง ไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

นางสาว จินดา เสถียรุจิกานนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผชช.ด้านการบัญชีและสอบบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง อุบล สิงห์วงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นาง สุนี ดาวเรือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว กาญจนา คลิ้งคล้าย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง นิศารัตน์ สารพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ปิยาภรณ์ ขวัญแพ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ถนอมศรี โคติวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นาง สุกัญญา เปี่ยมสง่า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาว สุทธิณี ยศเรือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาว วรพร เพชรหิรัณย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว โสมรภัส กองสาลี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ผุสดี อัตตะสาระ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล

นางสาว วิชญา เผ่าวิบูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ปราณี มีสมมนต์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว พัชญา แสงประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ