ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย สุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง ประภาพรรณ อ้นโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ

นางสาว กัญญาภัทร ลี้หยง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

นาง ธัญพิมล ปานดำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง เพ็ญนภา มั่งมี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

นางสาว ธัญญา ศุกลรัตน์ชัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว จันทร์เพ็ญ ฐานบัญชา
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

นาง วัลดี แก้วพรหม
นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

นาย ฐกฤต เฉลยวาเรศ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
กลุ่มงานระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงิน

นางสาว สุกัญญา มูลกลาง
นักวิชาการสถิติชำนาญการชำนาญการพิเศษ

นาย เอกชัย เกิดสวัสดิ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

นางสาว ภักดี ตาติยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาว พรทิพย์ ผดุงพจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล

นาย ทศพร อุตมเตชะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

นาง หิรัญญา สุนทรพินิจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานโปรแกรมระบบบัญชี

นางสาว ปัทมา พุฒวันเพ็ญ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว สุดคนึง เดชะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาว กุลชวัล ดวงคงทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์

นาย ทิชา คงห้วยรอบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเทคโนโลยีช่วยสอบบัญชี

นางสาว เพ็ญผกา น้อยศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาว อัจฉรียา อ้วนแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นางสาว กนกพรรณ ชำนาญกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นางสาว อัจฉรา แก้วละเอียด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นาย ชูศักดิ์ จันทะเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่มงานระบบสื่อสารข้อมูล

นางสาว ปรียาภา ขำคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ