สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

นาง พวงวรรณ ไกรสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ฝายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง ชัชพร มีสุขเสมอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว นารีรัตน์ มีมิล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบัญชี

นางสาว เพ็ญนภา ศรีวาปี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานมาตรฐานการบัญชี

นางสาว วรกันยา ศิริธัญพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว กฤติกา นิธิปริญญานุวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชี

นางสาว ปิยดา วัฒนะธรรมศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี

นางสาว บุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
กลุ่มงานมาตรฐานการสอบบัญชี

นางสาว สิริวรรณ เกิดผล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นาย นิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว กฤษณี ศรีลางค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการจาก กลุ่มกำกับผู้สอบบัญชี

นาย อัครวิชญ์ เล็กเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฏิบัติราชการ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานสอบบัญชี

นางสาว เบญจวรรณ ทองมี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ยุวดี สมคะเน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ไปศึกษาต่างประเทศ
กลุ่มกำกับสหกรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับสหกรณ์
กลุ่มงานถ่ายโอนงานสอบบัญชี
กลุ่มงานสนับสนุนพิเศษ
กลุ่มกำกับผู้สอบบัญชี
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับผู้สอบบัญชี
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
กลุ่มงานกำกับการสอบบัญชี
กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี

นาง นงลักษณ์ สุวรรณพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน

นางสาว พรพรรณ กำเหนิดสิงห์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ชัชชญา จันทร์หอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

นางสาว ทิพย์จินดา ชูทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง สุนทรี ศรีโยธี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ