สตส.กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

นาง ละออง พุทธเสน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.
ฝายบริหารทั่วไป
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นาง อัจฉรา ผลโพธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นาง ภนัสฎา นิลอุบล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว เมษา ลีวิวัฒน์วงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว สุจิตรา สมานทิศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 1

นางสาว วนาพร ทองทิ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการฯ
กลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 1

นางสาว นงค์ลักณ์ บุญเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการฅ
ปฏิบัติราชการฯ จาก แม่ฮ่องสอน

นางสาว ปนัดดา โพโสภา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว อรสา สุวรรณรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว เย็นวดี สิทธิกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว ภัทรภร หลักทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการ จาก สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีฯ

นาย มณฑล เหลืองบุษราคัม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว กันยา ตุ้มนิลกาล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 2

นาย มังกร ประดิษฐขำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการ จาก สตส.อ่างทอง
กลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 2

นาง ภคนันท์ ภัทรรังสิมันต์
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการฯ

นาง อรวรรณ อินทมาศ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการฯ

นาย บุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว นิอร กลิ่นแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว ศศิมา เมืองแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว สุปริญญา สุทธิ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 3

นาย วิทยา ขุนต่างตา
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
ปฏิบัติราชการฯ
กลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 3

นาย พิศิษย์ วัชระสีมานันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ

นาย สุวัฒน์ อุปถัมภ์วิภานนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว สินีนาถ ธรรมวิโรจน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 4

นาง ณัฐฎาพรรณ กำปินันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ
กลุ่มตรวจสอบบัญชีที่ 4

นางสาว กิติยา สนไชย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ

นาง กานดา บุษบรรณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว สุวรรณา พลวณิช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติราชการฯ

นาย วัฒนชัย พรหมพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ

นางสาว ธนิดา ธนูสนธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการฯ