กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

นาง นฤมล สุขปิยังคุ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งฯ ผชช.

นาง ธัญญลักษณ์ อยู่ฉิม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

นาง เพ็ญศรี รักจำรูญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาว เรวดี เอ้งฉ้วน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว ฐิติมา ปานผึ้ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ