กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาว กัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาว จิราวรรณ พิจารสรรค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาว ศิริพร พรหมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ