Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/08/2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด (20/08/2558)
สตส.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (20/08/2558)
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด (03/08/2558)
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอนาหว้า ปี 2558” (03/08/2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (03/08/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (21/08/2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (05/08/2558)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (03/08/2558)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27/07/2558)
อ่านทั้งหมด..     
หน้าหลัก >> คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 183/2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฎิบัติการแทน
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 1/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 2/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายกิจการสหกรณ์
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 3/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 6/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติที่ 7/ 2546 เรื่องปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่

หน้า : [1]
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์