Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3  
ข่าวเด่นวันนี้
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (01/05/2560)
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก (26/04/2560)
  อตส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้สอบบัญชี เรื่อง การวิเคราะห์ ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 4 (26/04/2560)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด การควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี (25/04/2560)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
ท่านพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพียงใด
หน้าหลัก >>
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์