Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบงานและอัตรากำลัง) (25 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (24 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสูงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (18 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (16 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (16 พ.ค. 2560)
เผยแพร่ผลงาน ของ(นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ) (11 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (4 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (24 เม.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย) (20 เม.ย. 2560)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (จำนวน 13 ราย เรียงตามลำดับคะแนน) (20 เม.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีที่ 10 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (18 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด้บชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่้อน) (12 เม.ย. 2560)
คำสั่ง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (11 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (11 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (11 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 (14 มี.ค. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional