Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
4. คำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 เม.ย. 2560)
3.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย) (20 เม.ย. 2560)
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 เม.ย. 2560)
1.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (จำนวน 13 ราย เรียงตามลำดับคะแนน) (20 เม.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีที่ 10 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (18 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด้บชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่้อน) (12 เม.ย. 2560)
คำสั่ง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (11 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (11 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (11 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบบัญชี) (4 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 (14 มี.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (14 มี.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (10 มี.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (9 มี.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 ก.พ. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (28 ก.พ. 2560)
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (24 ก.พ. 2560)
ประกาศ เรื่องแบบการก่อสร้างอาคาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 10 (หลังใหม่) (24 ก.พ. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบุคคลอำนวยการระดับสูง (24 ก.พ. 2560)
ประกาศ สตท.10 เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (21 ก.พ. 2560)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional