Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
ประกาศ เรื่องสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (21/08/2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (05/08/2558)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (03/08/2558)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27/07/2558)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (31 ส.ค. 2558)
ประกาศ จัดจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่องาน"๖0 พรรษา พระการุณย์อุ่นเกล้าเด็กและเยาวชน เกษตรรวมใจ เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปอะคลีลิค และเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่ระลึก (4 ก.พ. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ 2558 (25 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (5 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้เกษตรกร ปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2558 (13 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลางเช่าระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (Web Conference) (10 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 (10 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการระบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (CallCenter)1ระบบ (9 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยวิธีพิเศษ (25 ก.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2558 (15 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร (12 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (10 ก.ย. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างบรูณะอาคาร ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 ส.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างเอกชนจัดงานประชุมวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 (19 ส.ค. 2557)
ประกาศ เรื่องจ้างเอกชนจัดทำของที่ระลึกมอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (7 ส.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888