Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ANNOUNCE
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (30/09/2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23/09/2558)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23/09/2558)
ประกาศ ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 (22/09/2558)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2558)
ประกาศ เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2558)
อ่านทั้งหมด..     
 
หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับ IPV6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (18 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เรื่่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (16 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (14 ก.ย. 2558)
ประกาศ เรื่องจัดเช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Server) (8 ก.ย. 2558)
ประกาศ จัดจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่องาน"๖0 พรรษา พระการุณย์อุ่นเกล้าเด็กและเยาวชน เกษตรรวมใจ เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปอะคลีลิค และเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่ระลึก (4 ก.พ. 2558)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ 2558 (25 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (5 พ.ย. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้เกษตรกร ปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2558 (13 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลางเช่าระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ (Web Conference) (10 ต.ค. 2557)
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 (10 ต.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888