Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
หน้าหลัก >> เงินลงทุน
เงินลงทุน
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 (16 พ.ย. 2552)
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0403/ว. 637 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 (4 พ.ค. 2547)
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3002 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547 (22 มี.ค. 2547)
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3001 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ตามโครงการธนาคารสหกรณ์ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547 (22 มี.ค. 2547)
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/13022 เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 (21 พ.ย. 2546)
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/12795 เรื่อง การลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 (7 พ.ย. 2546)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 24 กันยายน 2544 (24 ก.ย. 2544)
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/8959 เรื่อง ตอบข้อหารือการลงทุนของสหกรณ์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2543 (21 ส.ค. 2543)

หน้า : [1]
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888