Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทั้งหมด จำนวน 860 สหกรณ์ มีสหกรณ์จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นปีแรก จำนวน 18 สหกรณ์ และลดลงเนื่องจากโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี จำนวน 105 สหกรณ์ คงเหลือจำนวน 773 สหกรณ์

 

แยกตามพื้นที่ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งหมดในปี
2557
เพิ่ม

โอนกลับภาครัฐ

คงเหลือ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา)
115
2
16
101
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี)
98
4
14
88
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (นครราชสีมา)
33
1
6
28
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี)
42
 
9
33
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (อุดรธานี)
48
 
9
39
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก)
54
1
12
43
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (เชียงใหม่)
52
1
6
47
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
49
 
7
42
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (สงขลา)
51
2
9
44
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร)
318
7
17
308
รวม
860
18
105
773

แยกตามปีบัญชี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
ปีบัญชี
ทั้งหมดในปี
2557

เพิ่ม

โอนกลับภาครัฐ

คงเหลือ
มกราคม
1
1
 
2
กุมภาพันธ์
1
 
 
1
มีนาคม
16
2
2
16
เมษายน
3
 
1
2
พฤษภาคม
6
1
 
7
มิถุนายน
27
1
1
27
กรกฎาคม
6
1
 
7
สิงหาคม
6
1
1
6
กันยายน
291

3

40
254
ตุลาคม
39
1
5
35
พฤศจิกายน
52
1
7
46
ธันวาคม
412
6
48
370
รวม
860
18
105
773

แยกตามประเภท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
ประเภท
ทั้งหมดในปี
2557
เพิ่ม

โอนกลับภาครัฐ

คงเหลือ
สหกรณ์ออมทรัพย์
753

16

90
679
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
88
2
15
75
สหกรณ์บริการ
8
 
 
8
สหกรณ์ร้านค้า
11
 
 
11
รวม
860

18

105
773

 

Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888