Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทั้งหมด จำนวน 850 สหกรณ์ มีสหกรณ์จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นปีแรก จำนวน 17 สหกรณ์ และลดลงเนื่องจากโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี จำนวน 89 สหกรณ์ คงเหลือจำนวน 778 สหกรณ์

 

แยกตามพื้นที่ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งหมดในปี
2556
เพิ่ม

ลด

โอนกลับภาครัฐ

คงเหลือ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา)
114
2
 
12
104
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี)
92
6
 
10
88
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (นครราชสีมา)
33
1
 
6
28
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 (อุบลราชธานี)
42
1
 
8
35
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ขอนแก่น)
49
 
 
10
39
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (พิษณุโลก)
54
 
 
10
44
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (เชียงใหม่)
52
1
 
5
48
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
48
1
 
8
41
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (สงขลา)
51
 
 
8
43
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร)
315
5
 
12
308
รวม
850
17
0
89
778

แยกตามปีบัญชี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)
ปีบัญชี
ทั้งหมดในปี
2556

เพิ่ม

ลด

โอนกลับภาครัฐ

คงเหลือ
มกราคม
1
 
 
 
1
กุมภาพันธ์
1
 
 
1
0
มีนาคม
14
2
 
2
14
เมษายน
3
 
 
 
3
พฤษภาคม
5
2
 
 
7
มิถุนายน
26
3
 
1
28
กรกฎาคม
6
1
 
 
7
สิงหาคม
5
1
 
1
5
กันยายน
288

2

 
11
279
ตุลาคม
38
 
 
5
33
พฤศจิกายน
49
 
 
8
41
ธันวาคม
414
6
 
60
360
รวม
850
17
0
89
778

แยกตามประเภท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)
ประเภท
ทั้งหมดในปี
2556
เพิ่ม

ลด

โอนกลับภาครัฐ

คงเหลือ
สหกรณ์ออมทรัพย์
746

14

 
74
686
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
86
2
 
15
73
สหกรณ์บริการ
8
 
 
 
8
สหกรณ์ร้านค้า
10
1
 
 
11
รวม
850

17

0
89
778

 

Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108