Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5  
ข่าวเด่นวันนี้
  ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดด้วยไฮโดรโปนิกส์ (Red Oak/Green Oak) จ.นครศรีธรรมราช (24/03/2560)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 (23/03/2560)
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเงินการบัญชี และรายงานภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำทุกปี
  สตท.8 ร่วมประชุม "แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”ประจำปี 2560 (23/03/2560)
  สตส.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ ศพก. และกลุ่มต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต (21/03/2560)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
 
ท่านพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพียงใด
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์