Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส. สระแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ ใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น" ณ โรงเรียน ตชด. ประชารัฐบำรุง (31/07/2557)
สตท.7 จัดโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชา (31/07/2557)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 8 (30/07/2557)
สตท.10 และ สตส.เพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer)ณ บ้านน้ำทรัพย์ (30/07/2557)
สตส.เพชรบุรี พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เข้าสู่Smart Famer (30/07/2557)
สตส.หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "มหกรรม OTOP ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยที่หนองบัวลำภูอย่างยั่งยืน” (30/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (23/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (15/07/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (01/07/2557)
ประกาศ สตส.อุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (25/06/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศ จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ประกาศ เรื่องจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556
ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)ให้เป็นเครื่องมือของสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการรองรับการดำเนินธุรกิจระหว่าง สหกรณ์ในประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์คู่มือการจัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557
อ่านทั้งหมด..     

ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์