Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8  
ข่าวเด่นวันนี้
  รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดจันทบุรี (22/11/2560)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
  รตส. เป็นประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2561 (22/11/2560)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
  กตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (22/11/2560)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 (22/11/2560)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์