Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส.จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 (22/09/2560)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
  รตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (21/09/2560)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
  กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 91 ปี (21/09/2560)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายบุญเลิศ ใจดี ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชุมซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561 เพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคต (20/09/2560)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์