Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/08/2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด (20/08/2558)
สตส.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (20/08/2558)
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด (03/08/2558)
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอนาหว้า ปี 2558” (03/08/2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (03/08/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (21/08/2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (05/08/2558)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (03/08/2558)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27/07/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ จัดจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่องาน"๖0 พรรษา พระการุณย์อุ่นเกล้าเด็กและเยาวชน เกษตรรวมใจ เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร"
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำโล่รางวัลและกล่องใส่โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม/กรอบรูปอะคลีลิค และเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่องใส่เข็มที่ระลึก
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ 2558
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ ราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2558
อ่านทั้งหมด..     
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์