Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    แจ้งข่าวประจำวัน

โอนครั้งที่ 233 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) สมช. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 232 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร สมช. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 231 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) ศทส.,กทม. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 230 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร ศทส.,กทม. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 229 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สระแก้ว , นครนายก , พะเยา (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 228 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท. , สตส. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 227 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ศทส. , สพถ. , ก่าญจนบุรี (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 226 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ศทส. , สตท.4 , อุดรธานี (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 225 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) บึงกาฬ , น่าน (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 224 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร บึงกาฬ , น่าน (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 223 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) สตท.,สตส. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 222 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร สตส. (25/09/2560)
โอนครั้งที่ 221 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (20/09/2560)
โอนครั้งที่ 220 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สมช. (20/09/2560)
โอนครั้งที่ 219 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (14/09/2560)
     

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional