Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    แจ้งข่าวประจำวัน

โอนครั้งที่ 89 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (28/02/2560)
โอนครั้งที่ 88 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค (28/02/2560)
โอนครั้งที่ 87 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (28/02/2560)
โอนครั้งที่ 86 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) เชียงใหม่ (28/02/2560)
โอนครั้งที่ 85 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ส่วนกลาง (28/02/2560)
โอนครั้งที่ 84 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 83 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 82 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 81 งบรายจ่ายอื่น (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 80 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ส่วนกลาง (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 79 งบรายจ่ายอื่น (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ. (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 78 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ส่วนกลาง (22/02/2560)
โอนครั้งที่ 77 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ปัตตานี (21/02/2560)
โอนครั้งที่ 76 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สบก (20/02/2560)
โอนครั้งที่ 75 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ศทส. (15/02/2560)
     

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional