Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Gin Conference 2560


 • การเข้าระบบคลิกที่นี่

 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ปีงบประมาณ 2560
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีผ่านระบบ Web Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการสำหรับข้าราชการที่อยู่ในข่ายเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน ปี 2560
ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่าน Web conference
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการเขียนผลงานเชิงวิชาการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 ผ่านเว็บ conference
ประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560
ขอความร่วมมืออำนวยควมสะดวกในการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่านระบบ Web Conference
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Web Conference ในการตรวจรนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาพิจารณ์
ขอความร่วมมือในการถ่ายทอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชีและหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี ผ่านระบบ Web Conference
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2559
ขอความร่วมมือในการอำนวยควมสะดวกในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ผ่านระบบ Web Conference
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญบีสหกรณ์ ครั้งที่ 2-2559
ตารางแผนการขอใช้งานระบบ Web Conference ปีงบประมาณ 2559 (จากการสำรวจ)
อ่านทั้งหมด..     
สรุปการใช้ระบบงาน Conference
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2558
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2557
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2556
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2555
     

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional