Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
   ระบบบัญชี
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีโครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
เอกสารประกอบการบรรยายคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพารา (วงสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
เอกสารประกอบการบรรยายคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพารา (วงสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
การผ่อนผันการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่จัดหามาจากเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คู่มือการจัดงบการเงินของสหกรณ์ฉบับภาษาอังกฤษ
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพื่มโดยสถาบันเกษตรกร
คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์เครติดยูเนี่ยน จำกัด
คู่มือการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2555
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ยกเลิก)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง(สำหรับวิสาหกิจชุมชน)เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยางฯ
คู่มือระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้ำนมดิบ
คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประอุทกภัย
หนังสือสำนักนโยบายและมาตรฐาน ที่กษ 0402.6/6 ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 เรื่อง คำแนะนำในการวิเคราะห์ทางการเงินตามรูปแบบงบการเงินใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
     
     
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888