: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553
กษ 0401/ว 969 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2553
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.