: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๑๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๑๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๘๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๘๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๖๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๕๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๑๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๓. คำสั่ง ที่ ๑๑๕๐/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
     ๔. คำสั่ง ที่ ๑๑๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๓๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๑๓๔/๒๕๕๕ เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๑๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๒๗ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๒๖ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๒๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๑๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๑๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
     ๓. คำสั่ง ที่ ๑๑๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
     ๔. คำสั่ง ที่ ๑๑๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๙๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายสมชาย จงบัญญัติ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๐๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๐ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๐๙๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [น.ส.ยุวพาพร พลเวียง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๐๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๙๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๘๔(ก)/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวปัทมา นำพวก]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๗๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ [นางสาวสุขพรรษา สีแดง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวสุจิตรา พรมฉายา]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [นางสาวปนัดดา ศรีเงินยวง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [หน่วยงานในส่วนกลาง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวปัทมนันท์  ผดุงชีวิต]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวปนัดดา ศรีเงินยวง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๔๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๑๐๕ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๔ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวลักษมี วัตถุ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางเรไร คีรีต๊ะ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๘ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๐๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางนฤมล สุขปิยังคุง]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๐๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ
[นางสาวรุ่งอรุณ นันทปัด]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๙๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิ [นางสาวกรกมล เรืองเดช]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๙๙๒/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๙๙๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๓ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวนฤมล สุขปิยังคุ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวจิตชนก เมืองสง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๒ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสกรณ์ ที่ ๙๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๕ ราย
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๖ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๔๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๔ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวเรณู อุปนันท์]
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๓๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชี ที่ ๙๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ [นางภาวิณี สุรอด]
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๔ ราย 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๒๔(ก)/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาวอาภากร แก้วมุงคุณ] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวณัฐสินี ปล้องไม้] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๒๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตาค่าจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประ [นายสนธิ์ ปิติรัตน์] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๑๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๐๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
     ๑. คำสั่ง ที่ ๙๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติการด้านการพัสดุและการเงิน
     ๒. คำสั่ง ที่ ๙๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
     ๓. คำสั่ง ที่ ๙๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
     ๔. คำสั่ง ที่ ๙๐๗/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการ
     ๕. คำสั่ง ที่ ๙๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์ราชการ
     ๖. คำสั่ง ที่ ๙๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งให้เก็บหรือทำลายหนังสือ
     ๗. คำสั่ง ที่ ๙๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
     ๑. คำสั่ง ที่ ๙๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง การแบ่งงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติราชการ 
     ๒. คำสั่ง ที่ ๙๐๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๙๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๔ ราย     
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาววนิดา ไชยงาม]
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๘๙๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน [สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๙๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓๒ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๘ ราย 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๙๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๙๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [ส.อ.สมชาย จงบัญญัติ] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๘๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๙๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวจิณัธศิภา หงษ์ทอง]
      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๘๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นายวิศรุต นันทวิญญู]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวพนิดา วิจิตรภาพ]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๗๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๘๗/๒๕๕๕ เรื่อง ยกเลิกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (จังหวัด) พื้นที่ ๑ และ
ยกเลิกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (จังหวัด) พื้นที่ ๒
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๘๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย 
[นางศิรินงค์ ขันเชื้อ,นายชาญชัย พรพรรณจิระกุ
ล]      
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๖๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ [นางสาวฐิติพร เทียนวรรณ]
      
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๒๖/๒๕๕๕ เรื่อง จัดตั้งสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและบริหารสารสนเทศทางการเงิน
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติราชการ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๕๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๕๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาววราลี ประวัง]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๘๕๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัตราชการ[นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๘๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวณิชาภัทร บ่างตระกูล]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช]   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๓๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางเฟื่องนภา โสฬส]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๓๔/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [นางเฟื่องนภา โสฬส]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๘๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวจันทร์เพ็ญ ฐานบัญชา]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๓๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๕ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวศรีแพร กัลยา]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัตราชการ
[น.ส.บุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๘๒๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวนิจติยาพร  เที่ยงผดุง]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๘๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวเกตุสุดา เพชรแก้ว]
     ๕. คำสั่ง ที่ ๘๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวศรีสุดา นาคราช]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๘๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
     ๒. คำสั่ง ที่ ๘๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
     ๓. คำสั่ง ที่ ๘๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๑๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๖๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายชาญชัย พรพรรณจิระกุล]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๖๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๑๘ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ จำนวน ๔ ราย 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวพัชรินทร์ กาวิน]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นายเกษมสันต์ สร้อยประเสริฐ]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
     ประกาศและคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๕๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กันายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๙๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๓ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาววรกันยา ศิริธัญพงศ์]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๗๕๐/๒๕๕๕ เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ
     ๔. คำสั่ง ที่ ๗๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [ส.ต.ต.หญิงมายุลี พิลาออน]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๘๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
     ประกาศและคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ๓. คำสั่ง ที่ ๗๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๖๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๔๖ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๔๕ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสุทิศา วิเศษ] 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางพิมพา เหล่าขวัญสถิตย์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน 2 คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน ๓ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๓๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๕๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๒๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางนฤมล สุขปิยังคุ]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [นางกัญญวรรณ คำภา]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๗๒๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางปริญดา สัตตบริพันธ์] 
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวนภาพรรณ ทวยภา]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๔๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๓๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๕ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๙๖/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๓ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวจุรีพร  เสริฐกระโทก]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย]
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๐๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ [นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์]
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน ๘ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวนภาภรณ์ อัจฉริยธรรม]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๖๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวสร้อยศิรินทร์ ตะกรุดแก้ว]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๖๖๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๓ ราย
     ๕. คำสั่ง ที่ ๖๖๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวอรพินทร์ อาจหาญ] 
     ๖. คำสั่ง ที่ ๖๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางพจนีรมย์ รัตนมนตรี] 
     ๗. คำสั่ง ที่ ๖๖๘/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นายไพบูลย์ คำจันทร์ดี]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน ๒ ราย
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ จำนวน ๒๒ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๓๔/๒๕๕๕ เรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ     จำนวน ๒๔ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
[นางยุวดี บุตรวงศ์]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๕๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางปุญญิศา ลาภวรุตม์]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๔๕/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๐ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๔๖/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๓๑ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๖๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางมลฤดี ชัยกุล]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๕๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการ [นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๖๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๔๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๑๐ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๖๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
[นายชาญชัย พรพรรณจิระกุล]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๖๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
[นางบุษกร ศิริมงคล]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๖๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายจีระศักดิ์ อุราสาย]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๖๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาวสาวิตรี โคตรเสนา]
     ๕. คำสั่ง ที่ ๖๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
[นายศตายุ ปันต๊ะ]
     ๖. คำสั่ง ที่ ๖๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
[นางสาวชีวรัตน์ โสมณะ]
     ๗. คำสั่ง ที่ ๖๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
[นายสุบรรณ จำปา]
     ๘. คำสั่ง ที่ ๖๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
จำนวน ๓ ราย
     ๙. คำสั่ง ที่ ๖๒๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๔ ราย
     ๑๐. คำสั่ง ที่ ๖๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวสุวรรณา พลวณิช]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๘๔(ก
)/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง 
ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวสาธิกา สายสีแก้ว]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๕๘๘/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางกาญจนา ฤกษ์ธรรมกิจ]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๕๘๙/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
                                               [นางสาวชิตานันท์ ฉินกมลทอง]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๕๙๐/๒๕๕๕ รื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
                                               [นางสาวชิตานนท์ ฉินกมลทอง] 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๕๘๐/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาวพัชชา บัวอนนท์]

     ๒. คำสั่ง ที่ ๕๘๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน ๔ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๕๘๔/๒๕๕๕ รื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวสุวีณา เดชพร]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๕๘๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวอารีย์ มะลิมาตย์]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๕๗๗/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๗ ราย

     ๒. คำสั่ง ที่ ๕๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ ในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๐ จังหวัด
     ๓. คำสั่ง ที่ ๕๗๙/๒๕๕๕ รื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย
[นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล , นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๙๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๕๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน ๘ ราย

     ๒. คำสั่ง ที่ ๕๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน ๑๑ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๕๖๒/๒๕๕๕ รื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔ ราย
     ๔. คำสั่ง ที่ ๕๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและย้ายข้าราชการ
จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง 
ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวหยาดภิรุณ มามาตย์]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๕๔๕/๒๕๕๕ รื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวพนิตนาฏ นามแก้ว]

๒. คำสั่ง ที่ ๕๔๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาววิไลวรรณ ดวงแก้ว]   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ รื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวศรีสุดา นาคราช]

๒. คำสั่ง ที่ ๕๓๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางดวงเนตร ชูผล]   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๕๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางวลัยพร ประพันธ์]

๒. คำสั่ง ที่ ๕๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
[นางสาวประภาดา ตลึงจิตร]
      แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๕๒๘/๒๕๕๕ รื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาววนิดา ชะอ้อน]

๒. คำสั่ง ที่ ๕๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวดาวผ่องเพ็ญ หลี่นันท์] 
๓. คำสั่ง ที่ ๕๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวสถิชาภรณ์ ช้างทอง]  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๖๑  ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน  (ศทส.)
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง 
ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นายปริญญา ธาตุลม]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี [สตส.พื้นที่ ๑ และ พื้นที่ ๒] 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายธนรงค์ ภู่พัฒน์] 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๕๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวรัชนีกร ปรมัตตานนท์]

     ๒. คำสั่ง ที่ ๕๐๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางอุษศณีย์ ชัยสุทธิสุนทร]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๕๐๘/๒๕๕๕รื่อง ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางวนิดา อาจวิชัย]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๕๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวประทุม ดวงเทพ]
     ๕. คำสั่ง ที่ ๕๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางกมลวรรณ ไชยโคตร]
      ๖. คำสั่ง ที่ ๕๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวอัมไพวรรณ หมื่นแสน]
 
     ๗. คำสั่ง ที่ ๕๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวสุนิสา จงวัฒน์]
      ๘. คำสั่ง ที่ ๕๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวประภาดา ตลึงจิตร]
     ๙. คำสั่ง ที่ ๕๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวนิภาพร ซุยหลวง]
   ๑๐. คำสั่ง ที่ ๕๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
[นางวลัยพร ประพันธ์,น.ส.สุกันทา สะเอียงคง]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๔๙๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชปฏิบัติราชการ จำนวน ๓ ราย

๒. คำสั่ง ที่ ๕๐๐/๒๕๕๕ เรื่อง การแบ่งงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. คำสั่ง ที่ ๕๐๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติราชการ
๔. คำสั่ง ที่ ๕๐๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาววัชรี เรืองจิระขจร]
     แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๙๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ] 
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาววราพร ก้อนแก้ว] 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๑๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง [นายถาวร พิมพ์สุวรรณ] 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๕ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๔๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้ารชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาววนิดา หินหอม]

     ๒. คำสั่ง ที่ ๔๗๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวนันทพร กล่อมจิตต์]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๔๘๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวนิลิณี หนูพินิจ]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๔๘๑/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๔ ราย
     ๕. คำสั่ง ที่ ๔๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวชลิตา ชุมเดชะ] 
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๘๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๔๕๙/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๐ จังหวัด
๒. คำสั่ง ที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [หัวหน้าสำนักงานฯ]
๓. คำสั่ง ที่ ๔๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๔ ราย    
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๘๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ 
  
 แจ้งเวียน สตท. ๑ - ๑๐ 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
๑. คำสั่ง ที่ ๔๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวอรวรรณ กันไชย]

๒. คำสั่ง ที่ ๔๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวพัชญา แสงประสิทธิ์] 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๖  ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๔๔(ก)/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก [นางสาวกฤติกา นิธิปริญญานุวัฒน์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๕๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ [นางสาวสุขพรรษา สีแดง]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๙ ราย
  
 แจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๕๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นายพิรเศรษฐ ภูมิไชยโชติ]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๕๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๓ ราย
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๔๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๓ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๔๔๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาววรรณิชา โกษา]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๔๔๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวปัทมา นำพวก]
    
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๕  ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายสุขเกษม ปัญญากูล]
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๔๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ ราย
         [นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช , นายปรีชา ไตรทิพชาติสกุล]

     ๒. คำสั่ง ที่ ๔๓๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
         [นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์]    
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๔๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการลาไปศึกษาในประเทศ 
[นางเสาวลักษณ์ โกศัลวิตร]
      ๒. คำสั่ง ที่ ๔๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ [นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๔๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเสียชีวิต [นางสาวพรรณี ศรีพิพัฒน์]

     ๔. คำสั่ง ที่ ๔๓๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวถาวร สุวรรณประดิษฐ์]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มินายน ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒ ราย [นางจารุวรรณ มาลาศรี,นางสาวพัฒนาพร พนธุ์วุฒิ]
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [นายวิทยา รักษาทิพย์]
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑๐ ราย
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๔๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ จำนวน ๓๘๘ ราย
 
     ๒. คำสั่ง ที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ จำนวน ๒๙ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๔๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
[นางสาวแวสวรรค์ ศักดิ์เจริญชัยกุล]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๔๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ จำนวน ๕ ราย
     ๕. คำสั่ง ที่ ๔๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๓ ราย
     ๖. คำสั่ง ที่ ๔๑๓/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๓ ราย
 
     ๗. คำสั่ง ที่ ๔๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
จำนวน ๕ ราย
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๔๐๗(ก)/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ[นางยุวดี บุตรวงศ์]
 
     ๒. คำสั่ง ที่ ๔๐๘(ก)/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ[น.ส.ปิยะนุช รอดสงค์]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๔๐๙(ก)/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
[นายสมเกียรติ แก้วสะอาด] 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑๖ ราย
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๔๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕
  แจ้งเวียน คณะกรรมการฯ
   
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๒๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๓๘๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน ๗๔๑ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๓๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน ๒๔ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๓๘๕/๒๕๕๕ เรื่อง ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการตามคุณวุฒ และได้รับเงินชดเชย
จำนวน ๓๕ ราย 
     ๔. คำสั่ง ที่ ๓๘๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จำนวน ๒๕ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๐๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาววาสนา แช่มช้อย]
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๙๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๕๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (นางอัจฉรา อรุณส่ง)
  
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๘๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๓๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๙๑ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๓๕๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ จำนวน ๒ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๓๕๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน ๔ ราย
 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๓๐ ราย
 แจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจการออกหนังสือรับรองและการลงชื่อในหนังสือราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๕ ราย
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ภารกิจการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๔๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   แจ้งเวียน คณะทำงานฯ
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๔๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๘ ราย
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวณิชาพร สังฆะโต]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน      ที่กำหนดรับราชการต่อไป  [นางปุญญิศา  ลาภวรุตม์]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [น.ส.อัญชลี นวลศรี,นายอลงกรณ์ ประจันพล]
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๙๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จำนวน ๖๔๒ ราย       
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง กตส. ที่ ๒๘๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
         [นางกฤษณา กฤษณวรรณ]
     ๒. คำสั่ง กตส. ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๖ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๗๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๘๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐ ราย 
       [ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญพิเศษ]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๗๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง กตส. ที่ ๒๘๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางวิภา ดอนสระน้อย]
     ๒. คำสั่ง กตส. ที่ ๒๘๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวอรอนงค์ ธรรมรงค์]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
     [นางกัญญาภัทร ถมยาวงศ์,นายสิทธิพงษ์ ภฺมิโมไนย]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
     [นางพิมพา เหล่าขวัญสถิตย์]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวปวีณา ท่องคง]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๖๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ [นายสรรเสริญ สุดประเสริฐ]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน  ๙ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๔๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางนราพร ประทุมมา]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๔๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวพัชนีย์ โสมแก้ว]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๒๔๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๒๔๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวปรียาภา ขำคม] 
     ๕. คำสั่ง ที่ ๒๔๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสุชาดา ผลใหญ่]
     ๖. คำสั่ง ที่ ๒๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาววัชริน อินชัย]
     ๗. คำสั่ง ที่ ๒๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี]
     ๘. คำสั่ง ที่ ๒๕๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นายศศิพัชร์ ภัทรเกษมฐีติ]   
     ๙. คำสั่ง ที่ ๒๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางวาวปิยะนุช รอดสงค์] 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ที่ ๒๔๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นางสาวณิชาภัทร  บ่างตระกูล)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน  ๕ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางสาวเดือนพัตรา  สีนวลแล)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๓๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางสาวนงลักษณ์ ขำศิริ)
     ๓. คำสั่ง ที่ ๒๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางจันทนา  วิชัยกุล)
     ๔. คำสั่ง ที่ ๒๓๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางสาวพิศาริณีย์  อินหันต์)
     ๕. คำสั่ง ที่ ๒๓๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางสาวรุ่งทิพย์  ประดิษฐ์พุ่ม)
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๕  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายณพวีร์  อิ่มอ้วน)    
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง บุรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๘ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๒๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายณพวีร์ อิ่มอ้วน]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๒๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายณพวีร์ อิ่มอ้วน]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวศรีแพร กัลยา]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
     [นางกัญญาณัฐ ทองปลิว]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
     [นายสันติ ปัตติยะ]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน ๕ ราย
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๒๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๒๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๒. คำสั่ง ที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๓. คำสั่ง ที่ ๒๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุพนักงานราชการตามคุณวุฒิและได้รับเงินชดเชย
     ๔. คำสั่ง ที่ ๒๐๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๐๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวฐิติพร เทียนวรรณ]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๙๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางภาวิณี สุรอด]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวนงลักษณ์  ยุติธรรม]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๙๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๖ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กรณีโอนไปส่วนราชการอื่น)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๗๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กรณีโอนไปส่วนราชการอื่น)
     ๓. คำสั่ง ที่ ๑๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กรณีโอนไปส่วนราชการอื่น)
     ๔. คำสั่ง ที่ ๑๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กรณีลาออกจากราชการ)
     ๕ คำสั่ง ที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กรณีลาออกจากราชการ)
     ๖. คำสั่ง ที่ ๑๗๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (กรณีลาออกจากราชการ)
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๒ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๑๖๕/๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๑๗ ราย
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     ๑. ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการตามแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล]
     ๒. คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายจิตติ สุขเอก]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๔๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานและให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๒ ราย
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๒ ราย
     ๓. คำสั่ง ที่ ๑๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายอนุ  สรรพกิจกำจร]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวสาริษา แซ่ภู่]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นายพิชิต ลือชัย]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๑๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางพจนีย์ เขียวสระคู]
     ๒. คำสั่ง ที่ ๑๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางบุษรากรณ์ แช่มฉิ่ง]
     ๓. คำสั่ง ที่ ๑๑๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางบุษรากรณ์ แช่มฉิ่ง]
     ๔. คำสั่ง ที่ ๑๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางพจนีย์ เขียวสระคู , นางศศพร ธรรมประทีป]
 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๐๖(ก)/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ [นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางปรียาภรณ์ ไชยภักดี]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป จำนวน ๓ ราย
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน ๖ ราย
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวจิณัธศภา หงษ์ทอง]
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต้นทุนผลิต
  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
 แจ้งเวียนเอกสารทางระบบ INTRANET
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง กตส. ที่ ๖๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๒. คำสั่ง กตส. ที่ ๖๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๓. คำสั่ง กตส. ที่ ๖๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๔. คำสั่ง กตส. ที่ ๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
     ๕. คำสั่ง กตส. ที่ ๖๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๘๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑ คำสั่ง ที่ ๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
     ๒ คำสั่ง ที่ ๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวพุทธมาศ  วัชรินทร์พร]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวณัฐริยา  ธุลีลาย]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๗๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายปรีดา  หาญพยัคฆ์]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาวสร้อยศิรินทร์ ตะกรุดแก้ว]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป [นางสาวพรประภา ต้นเขียน]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๘ ราย
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑ คำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติราชการ
                                           [สำนักพัฒนาการบัญชีและโครงการพระราชดำริ]
     ๒ คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติราชการ
                                           [สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวกรกมล นิคมชัยประเสริฐ]
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวธิดารัตน์ ไชยสัจ]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ [นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ]
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.