: หน้าแรก พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2552
 
1370/2552
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
จำนวน 10 ราย
ลงวันที่ 30     ธันวาคม 2552
1369/2552
เลื่อนข้าราชการ จำนวน 14 ราย
ลงวันที่ 30     ธันวาคม 2552
1367/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว]
ลงวันที่ 29     ธันวาคม 2552
1365/2552
การจัดคนลงตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในใหม่
ลงวันที่ 29     ธันวาคม 2552
1353/2552 เลื่อนข้าราชการ [น.ส.บุญมี  สาครสมุทรชัย] ลงวันที่ 23     ธันวาคม 2552
1352/2552 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสุวคนธ์ นิ้มเจริญสุข]
ลงวันที่ 23     ธันวาคม 2552
1351/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย ลงวันที่ 23     ธันวาคม 2552
1350/2552
ให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [น.ส.ฉันทนา หิมพานต์]
ลงวันที่ 23     ธันวาคม 2552
1349/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัตราชการ [นางธิติพร มิ่งเชื้อ] ลงวันที่ 23     ธันวาคม 2552
1342/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย ลงวันที่ 21     ธันวาคม 2552
1341/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 11 ราย ลงวันที่ 21     ธันวาคม 2552
1340/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [นายโชคชัย รัชตไพบูลย์]
ลงวันที่ 21     ธันวาคม 2552
1339/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางจันทนา มุ้งบัง] ลงวันที่ 21     ธันวาคม 2552
1338/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 21     ธันวาคม 2552
1311/2552
 
 
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
[นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก]
ลงวันที่ 17     ธันวาคม 2552
 
1304/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [เลขานุการกรม]
ลงวันที่ 15     ธันวาคม 2552
1303/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 15     ธันวาคม 2552
1294/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1-10
ลงวันที่ 11     ธันวาคม 2552
1286/2552
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง [น.ส.กัลยาณี แซ่ตั้ง]
ลงวันที่ 11     ธันวาคม 2552
1285/2552 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสุนิสา  ปิ่นทอง] ลงวันที่ 11     ธันวาคม 2552
1284/2552 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 11     ธันวาคม 2552
1283/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย ลงวันที่ 11     ธันวาคม 2552
1274/2552
ให้โอนข้าราชการพลเรือน 
ลงวันที่ 4     ธันวาคม 2552
1257/2552 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางเรไร  คีรีต๊ะ] ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1256/2552
แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1255/2552
แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1254/2552
แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1253/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1252/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1251/2552 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุ
และการเงิน
ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1250/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1249/2552 มอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1248/2552 มอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1247/2552 ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1246/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายมงคล จันทร์ส่อง] ลงวันที่ 2     ธันวาคม 2552
1227/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 3] 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
1203(ก)/
2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง]
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
1200/2552 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
1089/2552
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุง
อัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1088/2552 แก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1087/2552 แก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1086/2552 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1085/2552 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1084/2552 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552
1076/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ]
ลงวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2552
1027/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 1-10  
ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2552
1026/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวยุวพาพร พลเวียง] 
ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2552
1025/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552
1024/2552 แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [นายชาญชัย ศรีคงศรี] 
ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552
1023/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางญาดาวรรณ โล่ห์ทอง] 
ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552
1022/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางจัตตุพร แสนภูวา] 
ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2552
1003/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2552
999/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ   
ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2552
940/2552
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย  
ลงวันที่ 20 
ตุลาคม 2552
927/2552 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2552
926/2552
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย) 
ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2552
925/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ราย
ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2552
924/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย  
ลงวันที่ 15 
ตุลาคม 2552
912/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย
ลงวันที่ 14 
ตุลาคม 2552
909/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ราย
ลงวันที่ 14 
ตุลาคม 2552
908/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 3 ราย  
ลงวันที่ 14 
ตุลาคม 2552
903/2552 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
901/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 182 ราย 
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
900/2552 แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เฉพาะราย  
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
899/2552 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
898/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย  
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
897/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย  
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
896/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย  
ลงวันที่ 9 
ตุลาคม 2552
894/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2552
878/2552
 
 
การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
 
877/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 5 ราย
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
876/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 16 ราย
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
875/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 2 ราย
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
874/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
873/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
872/2552 ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
871/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
870/2552 มอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
869/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2552
868/2552 ย้ายข้าราชการ
ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2552
867/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2552
866/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2552
865/2552 ย้ายข้าราชการ
ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2552
856/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
855/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
854/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
852/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
850/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย ลงวันที่ 28 กันยายน 2552
849/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย ลงวันที่ 28 กันยายน 2552
848/2552 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
847/2552 ให้ลูกจ้างประจำได้เงินตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
846/2552 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
845/2552 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
844/2552 เลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
843/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
842/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย ลงวันที่ 25 กันยายน 2552
827/2552
 
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
826/2552
 
ย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
825/2552
 
แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ราย
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
824/2552
 
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 103 ราย ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
823/2552
 
ให้ข้าราชการได้รับเงินตอนแทนพิเศษ จำนวน 1 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
822/2552
 
 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จำนวน 40 ราย 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
 
821/2552
 
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
820/2552
 
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1,109 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
819/2552
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
818/2552
 
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 16 ราย 
 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
812/2552
 
 
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรา
กำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม
ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
 
810/2552 ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 18 ตำแหน่ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2552
802/2552
 
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวเสาวคนธ์ ชัยเดชสุริยะ]
ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
801/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
800/2552 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
769/2552
 
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 5 ราย
 
ลงวันที่ 2
กันยายน 2552
767/2552
 
 
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ลงวันที่ 1
กันยายน 2552
 
765/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [นางสาววารุณี มีทอง]
ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2552
755/2552
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางศิรินงค์ ขันเชื้อ] 
ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2552
754/2552
ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวสุวิมล ทองจ้อย] 
ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2552
746/2552
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 2 ราย 
ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2552
721/2552
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ 
ลงวันที่ 13  สิงหาคม 2552
714/2552
ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2552
709/2552
ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาววิไลพร คชรัตน์]
ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2552
697/2552
ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวนครไทย จีนสวัสดิ์] 
ลงวันที่ 5
สิงหาคม 2552
676/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาววันจันทร์  เซี่ยงว่อง] ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
656/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว] ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
655/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวพิมพ์วิภา ไทยใจอุ่น]    ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552
646/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นางสาวอัญชลี ศักดิ์พิบูลรัตน์]   ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
640/2552
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [นางสาวนฤมล  ทนกล้า]  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
639/2552 ย้ายข้าราชการ [นางสาวนฤมล ทนกล้า , นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว] ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
624(ก)/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นายชาคร ถมยาวงศ์] ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
614/2552 กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
611/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
610/2552 มอบอำนาจอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
609/2552 มอบอำนาจการออกหนังสือรับรองและการลงชื่อในหนังสือราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
608/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
606/2552 มอบอำนาจการลงชื่อออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
604/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
603/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
602/2552 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
601/2552 ให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551.pdf ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
595/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบ้ติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
594/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ [นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย]   ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
591/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรณีพิเศษ  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
586/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
556/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
547/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 47 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
546/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
545/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
544/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 6 ราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
543/2552 แต่งตั้ง อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
542/2552 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการเงิน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
541/2552 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพิ่มเติม ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552
539/2552 ให้โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางภัทราพร พจนกรโกศล] ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552
538/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองคุณสมบัติผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552
528/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ราย  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
527/2552 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
526/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 ราย  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
519/2552 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
516/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
515/2552 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
514/2552 มอบหมายอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
513/2552 มอบอำนาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
512/2552 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
504/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 1,200 ราย ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
503/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
502/2552 การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
501/2552 การแบ่งงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
486/2552 ให้โอนข้าราชการ [นางปิยพร รัตนะรัต] ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
485/2552 การมอบหมายในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
484/2552 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
481/2552 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ [นางสาวนฤมล  ปิ่นทอง] ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
463/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
460/2552 ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
459/2552 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
458/2552 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย
ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2552
428/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
409/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 4 ราย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
392/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นายวิชัย ศิลป์พิทักษ์สกุล] ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
383/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
371/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
365/2552 บรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ จำนวน 1 ราย [นายบดินทร์ บุตรดี] ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
364/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
363/2552 บรรจุและแต่งตั้งผู้รับได้รับคัดเลือก จำนวน 1 ราย [นายโสภณ ผิวเพชร] ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
352/2552 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
336/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ลงวันที่ 28
เมษายน 2552
334/2552 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
ลงวันที่ 28
เมษายน 2552
329/2552 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ[นางพัชรินทร์ มัชฌิมา]
ลงวันที่ 28
เมษายน 2552
328/2552 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่[นางพัชรินทร์ มัชฌิมา]
ลงวันที่ 28
เมษายน 2552
306/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ลงวันที่ 21
เมษายน 2552
305/2552 ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จำนวน 2 ราย [นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรีทอง , นางสาวสุทธิรา ตั้งเพียรพันธ์]
ลงวันที่ 21
เมษายน 2552
304/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 2 ราย [นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรีทอง , นางสาวสุทธิรา ตั้งเพียรพันธ์]
ลงวันที่ 21
เมษายน 2552
289/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ลงวันที่ 3
เมษายน 2552
285/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ [นางสาวเรณู  วงศ์วิโรจน์รักษ์]  
ลงวันที่ 3
เมษายน 2552
278/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพระนิรันตรายและพระกริ่งชัยวัฒน์
ลงวันที่ 30
มีนาคม 2552
261/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลงวันที่ 25
มีนาคม 2552
245/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลงวันที่ 18
มีนาคม 2552
227/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 11
มีนาคม 2552
181/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ลงวันที่ 3
มีนาคม 2552
177/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 3
มีนาคม 2552
176/2552 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ลงวันที่ 3
มีนาคม 2552
171/2552 แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 2
มีนาคม 2552
134/2552 ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จำนวน 1 ราย [นางสาวพรพิมล ธนบัตรชัย] ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
126/2552 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย  [นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว] ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
122/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
121/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน/การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
119/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
113/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย [นางภัทราพร เยาวรัตน์] ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
110/2552 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสมรรถนะประจำกลุ่มงาน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
83/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน [นางกาญจนา แสนสิงห์]
ลงวันที่ 28
มกราคม 2552
74/2552 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
ลงวันที่ 22
มกราคม 2552
70/2552 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย [นายพันธุ์ชัย  พันธุ์พานิช]
ลงวันที่ 21
มกราคม 2552
69/252 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ลงวันที่ 21
มกราคม 2552
68/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 9 ราย
ลงวันที่ 20
มกราคม 2552
67/2552 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย
ลงวันที่ 20
มกราคม 2552
66/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
ลงวันที่ 20
มกราคม 2552
65/2552 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 18 ราย
ลงวันที่ 20
มกราคม 2552
64/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย
ลงวันที่ 20
มกราคม 2552
62/2552 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย
ลงวันที่ 19
มกราคม 2552
60/2552 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
ลงวันที่ 19
มกราคม 2552
50/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญาจำนวน 1 ราย [นายวิชัย ปานอุทัย]
ลงวันที่ 16
มกราคม 2552
49/2552 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญาจำนวน 1 ราย [นางรุ่งทิพย์ จิณาจันทร์]
ลงวันที่ 16
มกราคม 2552
43/2552 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางสุปรียา ชัยยาคำ]
ลงวันที่ 14
มกราคม 2552 
31/2552 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางสาวสุวรรณา พลวณิช]
ลงวันที่ 12
มกราคม 2552
30/2552 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ลงวันที่ 12
มกราคม 2552 
29/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย [นางสาวนพวรรณ ชนะกิจกำจร , นางสาวนิรมล เลิศพันธ์]
ลงวันที่ 12
มกราคม 2552 
28/2552 เลื่อนข้าราชการ จำนวน 5 ราย
ลงวันที่ 12
มกราคม 2552 
27/2552 ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย [นางสาวเต็มสิริ โลจรัส , นางวินัดดา รัตนวรพันธุ์]
ลงวันที่ 12
มกราคม 2552 
26/2552 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 ราย [นายสมบูรณ์ ศรีทิพย์]
ลงวันที่ 12
มกราคม 2552
24/2552 ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 15 ราย
ลงวันที่ 9
มกราคม 2552
16/2552
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย [นางสาวพัชรี เถาแตง]
ลงวันที่ 8
มกราคม 2552
15/2552
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ลงวันที่ 8
มกราคม 2552
11/2552
ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นายยุทธเอก สายปัญญา]
ลงวันที่ 7
มกราคม 2552
4/2552
ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางสุมาลี สุรเสน]
ลงวันที่ 5
มกราคม 2552
3/2552
เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางสาวสมบุญ สังฆะโต]
ลงวันที่ 5
มกราคม 2552
2/2552
ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย [นางสาวลัดดา เขียวปัญญา]
ลงวันที่ 5
มกราคม 2552
1/2552
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงวันที่ 5
มกราคม 2552