เมนูหลัก
 

เข้าสู่ระบบ

Intranet
CFSAWss
Easywebtime

สภาพอากาศวันนี้

 


 
สตส.ตาก จัดโครงการยุวบัญชีในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

(6 ตุลาคม 2553)
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จัดทำโครงการ " ยุวบัญชีในถิ่นทุรกันดาร " (Youth Accountant) ณ โรงเรียนแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนการปฏิบัติงาน ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสร้างวินัยทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวตามแนวพระราชดำริฯ เรียนรู้การจดบันทึกบัญชีเพื่อสร้างวินัยทางการเงินสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความผาสุขในครอบครัว และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครบวงจร นำไปสู่การพึ่งตนเองทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีท่านนายอำเภอท่าสองยาง            นายโภคากร สินสกลวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง คุณสุจิตรา สินสกลวัฒน์ มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป