โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


    
      ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รับผิดชอบในการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการบัญชีแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป เยาวชน และนักเรียน ในพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ จังหวัด (จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา,สกลนคร,เชียงใหม่,เพชรบุรี,และนราธิวาส) เพื่อ
สนองงานและแบ่งเบาพระราชกรณียกเจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนของ ทุกพระองค์ โดยการอบรม
และสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้หมายให้สามารถควบคุมรายจ่าย มีวินัยทางการเงินและดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้าง "ครูบัญชี" เพื่อขยายผลการจัดทำบัญชีไปยังชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเ้ข้มแข็ง
ด้วยบัญชี

      วัตถุประสงค์
       - เพื่อให้เกษตร ประชาชนทั่วไป เยาวชน และนักเรียน ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
        และบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ
      - เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป เยาวชน และนักเรียน ที่เข้ารับการสอน แนะนำการจัดทำบัญชีมีความรู้
        สามารถจำแนกรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน รายได้และ่ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
      - เพื่อให้เกษตรการประชาชนทั่วไป เยาวชน และนักเรียน ที่เข้ารับการสอนแนะการจัดทำบัญชีสามารถ
        จัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนจาการประกอบอาชีพได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
      - เพื่อให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป เยาวชน และนักเีรียน ที่เข้ารับการสอนแนะ สามารถนำข้อมูลจากการบันทึก
        บัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
     

      การดำเนินการ
      - จัดทำแผนอบรมและแจ้งให้เกษตรกรเป้าหมายทราบ
      - เตรียมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่ติดตามสอนแนะเกษตรกรเป้าหมาย
      - สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ
– จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ
      - สอนแนะการคิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสอนแนะ
       บัญชีรับ
จ่ายในครัวเรือนและมีความพร้อมในการเรียนรู้

\

           ปีงบประมาณ 2557 โครงการฯได้เพิ่มเป้าุประสงค์และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
     เป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 160 คน ได้แก่
                  1.หมู่บ้านหนองขาม       40 คน
                  2.หมู่บ้านทุ่งเคล็ด         40 คน
                  3.หมู่บ้านบ่อหลวง         40 คน
                  4.หมู่บ้านไร่ดินทอง       40 คน

        ปีงบประมาณ 2558 โครงการฯได้เพิ่มเป้าุประสงค์และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
     เป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 160 คน ได้แก่
                  1.หมู่บ้านทุ่งหลวง                40 คน
                  2.หมู่บ้านไร่ใหม่พัฒนา         40 คน
                  3.หมู่บ้านบ่อหลวง               40 คน
                  4.หมู่บ้านไร่ดินทอง             40 คน

ปีงบประมาณ 2559 โครงการฯได้เพิ่มเป้าุประสงค์และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
     เป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 160 คน ได้แก่

                  สอนแนะ-อบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร     115 คน
                  สอนแนะ-อบรมการจัดทำบัญชีแก่นักเรียน         5 คน