สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
 อบรมหลักสูตร
“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

[27/05/2556]

    ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรีร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน” โดยนางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี พร้อมด้วย
ข้าราชการ ในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งได้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี     
    
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการและการประสานความร่วมมือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสอทธิภาพ และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ