Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.แม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (08/12/2560)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย หน.สตส.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  อตส. ร่วมงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017)"รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน : Caring for the Planet Starts from the Ground" (08/12/2560)
  กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 (07/12/2560)
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
  กตส. ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (06/12/2560)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม "ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย” มอบสิ่งของปัจจัยที่จำเป็นแก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์