W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 

 
 
 ส่วนประชาสัมพันธ์ ขอแนะนำเกร็ดน่ารู้สำหรับวิธีการใช้และดูแลรักษาและใช้พัดลมอย่างถูกวิธี เพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ยาวนาน ดังนี้
1.
เลิกเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่มีใครอยู่ เปิด 1 ชั่วโมงพร้อมกันวันละ 1 ล้านเครื่อง (ขนาด 16 นิ้ว 66 วัตต์) สิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 5.94 ล้านบาท
2.
ถ้าใช้พัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรลต้องถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้
3.
ยิ่งเปิดลมแรงขึ้น ยิ่งใช้ไฟมากขึ้น
4.
ทำความสะอาดใบพัด ตะแกรงครอบ และแผงหุ้มมอเตอร์พัดลม อย่าให้มีฝุ่นเกาะ
5.
อย่าให้ใบพัดโค้งงอผิดส่วน ความแรงจะลดลง
6.
ตั้งพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สาธิตการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงาน " หม้อห้อมเกมส์ "
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชออกคลินิกเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงบริหารธุรกิจแก่คณะกรรมการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีและตราด
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดอบรมโครงการ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
อบรมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาส
ตรวจ...โดยไม่ต้องตรวจ
คุณธรรมความดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 1051 คน จำนวนคนโหวต 376 คน

  จำนวนคนโหวต 376 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
17%
  ให้ 2 คะแนน
 
8%
  ให้ 3 คะแนน
 
6%
  ให้ 4 คะแนน
 
9%
  ให้ 5 คะแนน
 
60%
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889