พะเยา
 ประเภทสหกรณ์  ลำดับที่  ชื่อ   ขนาด   จำนวนสมาชิก  ปริมาณการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลัก  รายได้   ค่าใช้จ่าย   กำไร(ขาดทุน)  สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของทุน  ทุนดำเนินงาน 
 รับฝากเงิน   ให้เงินกู้   จัดหาสินค้า   รวบรวม   บริการ   สินทรัพย์หมุนเวียน   เงินลงทุน   ลูกหนี้ระยะยาว   ที่ดิน อาคาร   สินทรัพย์อื่น   หนี้สินหมุนเวียน   ระยะยาว   อื่นๆ   ทุนเรือนหุ้น   ทุนสำรอง   ทุนสะสมและอื่นๆ 
สหกรณ์การเกษตร 1 สหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด ใหญ่มาก 1,355 26,209,745.11 9,829,000.00 9,945,983.16 7,373,815.08 0.00 18,436,277.23 19,888,265.96 (1,451,988.73) 38,547,308.77 309,100.00 4,532,100.00 7,574,336.55 71,280.00 43,860,275.27 2,400,000.00 2,065,072.85 5,803,540.00 0.00 (3,094,762.80) 51,034,125.32
  2 สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ใหญ่มาก 2,663 76,238,863.71 100,164,144.00 4,804,753.00 20,386,860.00 0.00 36,463,759.44 33,369,535.34 3,094,224.10 80,313,196.44 1,551,600.00 59,696,996.00 14,795,163.17 340,754.98 112,927,651.83 4,016,000.00 5,552,912.85 31,654,850.00 102,860.00 2,443,435.91 156,697,710.59
  3 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด ใหญ่มาก 1,181 113,571,884.93 46,909,361.00 10,620,060.36 23,910,085.97 0.00 34,338,843.58 33,615,873.34 722,970.24 83,551,304.84 1,448,300.00 39,851,295.00 10,290,192.55 31,067.00 113,819,131.55 148,000.00 2,529,934.07 18,047,371.00 0.00 627,722.77 135,172,159.39
  4 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงแม่ใจ จำกัด เล็ก 159 233.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3,182.89 136,741.60 (133,558.71) 33,337.95 4,500.00 0.00 54,447.70 0.00 875,714.03 0.00 0.00 44,080.00 11.28 (827,519.66) 92,285.65
  5 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเชียงคำ จำกัด เล็ก 421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.52 (8,150.39) 9,130.91 98,215.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,089,167.65 0.00 0.00 42,100.00 0.00 (1,033,051.85) 98,215.80
  6 สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ใหญ่มาก 2,081 104,826,432.02 33,819,791.00 41,249,631.81 17,812,259.00 0.00 67,730,669.49 69,287,795.54 (1,557,126.05) 108,630,056.93 1,041,500.00 37,119,673.00 12,331,093.48 823,432.33 132,474,673.32 0.00 3,178,405.87 31,176,325.00 0.00 (6,883,648.45) 159,945,755.74
  7 สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด ใหญ่มาก 1,890 81,489,493.05 43,594,499.00 37,891,156.55 325,577.00 0.00 43,910,871.43 41,452,188.55 2,458,682.88 56,733,780.12 215,300.00 15,958,150.00 6,748,223.64 254,364.40 51,384,391.44 1,566,261.75 1,283,081.42 19,071,300.00 2,776,775.18 3,828,008.37 79,909,818.16
  8 สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ใหญ่ 523 10,799,294.32 7,311,560.00 5,696,461.62 12,988,013.00 0.00 22,332,021.18 22,750,416.91 (418,395.73) 10,283,574.16 109,800.00 2,706,686.00 1,116,319.93 553,485.24 12,167,243.56 0.00 917,210.42 2,621,530.00 0.00 (936,118.65) 14,769,865.33
  9 สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด ใหญ่มาก 902 41,103,867.10 24,850,847.00 25,355,053.59 6,484,312.00 131,322.50 36,014,772.34 35,525,560.51 489,211.83 36,443,594.39 491,200.00 14,256,093.85 5,102,243.53 288,861.76 38,640,178.67 900,000.00 1,629,593.00 12,756,060.00 1,525,386.42 1,130,775.44 56,581,993.53
  10 สหกรณ์การเกษตรภูซาง จำกัด กลาง 254 173,038.63 0.00 5,465.00 0.00 0.00 77,958.81 96,307.48 (18,348.67) 631,341.70 0.00 0.00 593.97 0.00 415,431.63 0.00 0.00 146,660.00 60,193.92 9,650.12 631,935.67
  11 สหกรณ์การเกษตรรวมน้ำใจ จำกัด ใหญ่ 2,411 177,235.58 778,300.00 18,009,677.43 0.00 0.00 18,068,029.08 18,484,798.01 (416,768.93) 3,160,149.41 41,800.00 0.00 2,232,094.40 115,212.80 2,419,009.88 3,103,484.60 304,069.45 1,083,654.65 0.00 (1,360,961.97) 5,549,256.61
  12 สหกรณ์การเกษตรภูกามยาว จำกัด กลาง 475 235,471.13 969,453.70 245,190.00 0.00 0.00 403,017.17 496,282.25 (93,265.08) 1,233,606.11 19,800.00 0.00 13,072.43 0.00 1,278,672.68 0.00 0.00 417,100.00 0.00 (429,294.14) 1,266,478.54
  13 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนพะเยา จำกัด เล็ก 506 3,009.28 0.00 0.00 0.00 0.00 14,780.63 135,136.23 (120,355.60) 103,504.56 15,800.00 0.00 100,428.75 8,088.20 581,542.08 0.00 0.00 229,400.00 0.00 (583,120.57) 227,821.51
  14 สหกรณ์ผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ จำกัด ใหญ่ 1,420 0.00 0.00 425,216.50 555,985.50 0.00 2,331,031.64 2,109,825.84 221,205.80 1,357,653.72 3,200.00 0.00 1,417,351.60 2,918.18 627,826.34 0.00 0.00 802,051.00 289,122.36 1,062,123.80 2,781,123.50
  15 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลิตผลการเกษตรป่าซางพัฒนา จำกัด เล็ก 71 0.00 0.00 47,627.00 0.00 0.00 47,746.95 32,898.00 14,848.95 22,212.95 0.00 0.00 41,446.24 0.00 17,195.51 18,000.00 0.00 9,100.00 4,514.73 14,848.95 63,659.19
  16 สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปห้วยลาน จำกัด เล็ก 33 0.00 0.00 1,363,831.00 0.00 0.00 1,363,833.94 1,212,975.40 150,858.54 184,537.06 1,000.00 0.00 151,016.33 30,208.80 0.00 0.00 0.00 167,000.00 0.00 199,762.19 366,762.19
  17 สหกรณ์เกษตรธรรมชาติศุภนิมิตฯจุน จำกัด กลาง 987 0.00 270,000.00 6,725.00 0.00 0.00 108,914.13 95,884.34 13,029.79 619,675.13 0.00 0.00 0.00 0.00 505,125.34 0.00 0.00 101,520.00 0.00 13,029.79 619,675.13
  18 สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรป่าแดง จำกัด เล็ก 271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 222,060.00 32,329.80 99,091.80 0.00 46,900.00 108,400.00 0.00 0.00 254,391.80
  19 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯ งิม ออย จำกัด เล็ก 116 6,166.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,169.55 0.00 0.00 0.00 40,778.85 6,166.50 0.00 33,081.90 15,700.00 0.00 0.00 54,948.40
  20 สหกรณ์การเกษตรตำบลห้วยยางขาม จำกัด เล็ก 493 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,566.19 0.00 0.00 58,316.00 73,058.08 153,487.00 0.00 10,253.27 240,200.00 0.00 0.00 403,940.27
  21 สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรรวมใจ จำกัด เล็ก 198 0.00 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00
  22 สหกรณ์ปศุสัตว์พะเยา จำกัด กลาง 324 229.90 650,000.00 0.00 0.00 0.00 54,504.24 68,267.35 (13,763.11) 904,287.81 30,200.00 0.00 1,662.45 0.00 694,573.30 0.00 0.00 171,140.00 449.89 69,987.07 936,150.26
  23 สหกรณ์สตรีอำเภอแม่ใจ จำกัด กลาง 481 168.99 210,000.00 0.00 0.00 0.00 15,744.29 10,981.99 4,762.30 246,945.80 0.00 0.00 2,507.40 0.00 8,188.19 0.00 0.00 66,600.00 169,902.71 4,762.30 249,453.20
  24 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม จำกัด เล็ก 208 0.00 0.00 174,900.00 0.00 19,399.00 208,755.34 225,901.22 (17,145.88) 288,487.86 9,100.00 0.00 1,735.12 0.00 7,813.96 0.00 0.00 209,380.00 53,944.90 28,184.12 299,322.98
  25 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องแมด จำกัด เล็ก 121 0.00 0.00 266,000.00 0.00 24,105.00 295,466.88 273,315.55 22,151.33 284,551.42 5,500.00 0.00 783.89 0.00 32,791.51 0.00 0.00 90,880.00 107,884.47 59,279.33 290,835.31
  26 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด ใหญ่ 831 29,655,437.89 7,941,000.00 2,935,680.43 3,504.00 0.00 4,285,094.69 3,961,147.48 323,947.21 18,033,574.76 158,500.00 1,782,740.00 1,153,021.20 61,933.80 16,809,479.05 0.00 503,983.97 3,472,980.00 11,620.53 391,706.21 21,189,769.76
  27 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านวังขอนแดง จำกัด กลาง 219 0.00 801,405.00 384,342.00 0.00 0.00 570,457.79 499,760.26 70,697.53 1,769,743.59 0.00 0.00 43,582.28 5,000.00 1,324,521.00 40,000.00 0.00 273,470.00 86,837.34 93,497.53 1,818,325.87
  28 สหกรณ์การเกษตรกองทุนที่ดินหงส์หิน จำกัด เล็ก 80 12,409.44 195,100.00 0.00 0.00 0.00 15,514.89 8,464.84 7,050.05 277,340.51 4,600.00 0.00 0.00 0.00 206,607.07 0.00 40,000.00 35,250.00 0.00 83.44 281,940.51
  29 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พะเยา จำกัด ใหญ่มาก 459 35,965,231.38 8,307,015.00 6,248,025.42 206,011.00 0.00 10,010,185.19 9,831,549.58 178,635.61 19,348,762.29 263,340.00 7,509,951.00 1,916,850.08 76,036.80 22,206,491.19 550,000.00 485,844.59 6,944,680.00 0.00 (1,072,075.61) 29,114,940.17
  30 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด ใหญ่มาก 49,505 0.00 2,571,325.00 39,439,036.53 6,318,770.00 0.00 50,098,722.66 48,467,145.81 1,631,576.85 24,669,080.88 5,359,600.00 100,347.00 7,971,054.20 50,530.22 2,567,182.76 0.00 1,427,291.26 28,789,340.00 3,281,470.18 2,085,328.10 38,150,612.30
สหกรณ์นิคม 31 สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด ใหญ่ 1,848 8,922,214.67 11,131,304.00 11,834,353.29 1,333,553.00 0.00 14,102,088.44 14,386,982.89 (284,894.45) 13,573,815.31 130,300.00 5,662,649.04 4,455,718.07 75,582.11 15,476,709.60 150,000.00 802,301.03 4,422,240.00 2,626,225.39 420,588.51 23,898,064.53
สหกรณ์ร้านค้า 32 สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพะเยา จำกัด กลาง 384 0.00 0.00 1,591,597.86 0.00 0.00 1,615,272.35 1,564,130.58 51,141.77 1,194,369.42 0.00 0.00 63,434.17 0.00 82,156.03 0.00 0.00 1,052,850.00 71,655.79 51,141.77 1,257,803.59
  33 ร้านสหกรณ์บ้านสถาน จำกัด กลาง 377 547,959.93 502,000.00 1,663,985.90 0.00 0.00 1,688,388.30 1,605,256.59 83,131.71 685,261.38 6,000.00 0.00 5,650.96 23,369.10 450,455.76 0.00 0.00 96,600.00 58,865.46 114,360.22 720,281.44
  34 ร้านสหกรณ์ทุ่งติ้ว จำกัด เล็ก 260 240,752.04 0.00 974,638.81 0.00 0.00 976,806.07 974,075.50 2,730.57 354,694.92 0.00 0.00 129,500.90 12,025.00 148,154.07 0.00 0.00 71,800.00 163,194.39 113,072.36 496,220.82
สหกรณ์บริการ 35 สหกรณ์เดินรถจุน จำกัด เล็ก 47 2,946.89 231,000.00 0.00 0.00 11,965.00 33,019.94 23,629.24 9,390.70 258,850.70 10,500.00 0.00 3,948.09 49,800.00 23,572.11 0.00 0.00 62,000.00 165,963.98 71,562.70 323,098.79
  36 สหกรณ์เดินรถดอกคำใต้ จำกัด เล็ก 61 0.00 160,000.00 0.00 0.00 28,900.00 46,949.66 36,453.00 10,496.66 200,526.51 10,500.00 0.00 8.00 85,800.00 2,795.81 0.00 27,480.00 32,000.00 160,104.85 74,453.85 296,834.51
  37 สหกรณ์เดินรถเมืองพะเยา จำกัด กลาง 166 0.00 490,000.00 0.00 0.00 18,980.00 49,624.80 45,603.15 4,021.65 237,052.33 500.00 0.00 9.00 103,900.00 6,280.35 0.00 0.00 145,500.00 135,786.88 53,894.10 341,461.33
  38 สหกรณ์เดินรถเชียงคำ จำกัด กลาง 87 3,391.08 247,000.00 0.00 0.00 31,100.00 57,298.32 27,362.88 29,935.44 307,525.33 10,500.00 0.00 867.08 47,700.00 28,974.38 0.00 0.00 96,634.00 130,155.21 110,828.82 366,592.41
  39 สหกรณ์น้ำดื่มค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จำกัด กลาง 372 0.00 0.00 168,202.00 0.00 0.00 172,880.67 144,599.11 28,281.56 183,610.40 0.00 0.00 24,437.00 40,543.85 26,575.52 0.00 83,240.00 72,500.00 36,279.32 29,996.41 248,591.25
  40 สหกรณ์บริการชุมชนตำบลบ้านเหล่า จำกัด กลาง 374 0.00 0.00 565,843.00 0.00 0.00 573,833.00 578,558.47 (4,725.47) 514,508.75 0.00 0.00 3,375.78 0.00 440,120.00 0.00 28,900.00 53,590.00 0.00 (4,725.47) 517,884.53
  41 สหกรณ์บริการโครงการหลวงปังค่า จำกัด กลาง 73 714,786.95 1,023,500.00 0.00 0.00 0.00 57,762.24 39,740.39 18,021.85 1,030,785.30 0.00 0.00 20,875.07 0.00 708,548.26 25,000.00 0.00 282,610.00 5,187.67 30,314.44 1,051,660.37
  42 สหกรณ์บริการถาวรพัฒนาพะเยา จำกัด เล็ก 365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.28 11,754.00 (10,521.72) 29,267.62 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 37,400.00 2,269.34 (10,521.72) 29,267.62
  43 สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา จำกัด เล็กมาก 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 2,850.00 13,500.00 0.00 0.00 16,350.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ 44 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพะเยา จำกัด ใหญ่ 1,230 14,302,448.92 162,668,550.00 0.00 0.00 0.00 16,436,600.57 4,690,114.22 11,746,486.35 45,901,705.36 325,500.00 145,546,688.00 416,035.60 830,924.66 76,099,173.82 5,352,300.00 312,943.81 87,341,700.00 10,690,209.35 13,224,526.64 193,020,853.62
  45 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำกัด ใหญ่ 1,172 24,853,866.67 132,991,000.00 0.00 0.00 0.00 11,761,697.85 2,950,468.11 8,811,229.74 39,815,845.58 405,000.00 124,079,463.00 115,474.70 16,685.86 23,509,063.42 12,065,000.00 714,031.56 106,179,160.00 12,213,759.04 9,751,455.12 164,432,469.14
  46 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช จำกัด กลาง 971 7,709,393.94 38,528,000.00 0.00 0.00 0.00 4,177,531.99 831,891.93 3,345,640.06 20,682,903.63 200,000.00 47,106,180.00 35,399.81 0.00 10,807,158.14 0.00 0.00 50,667,040.00 3,204,110.10 3,346,175.20 68,024,483.44
  47 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ใหญ่มาก 5,289 521,190,040.90 1,966,496,125.00 0.00 0.00 0.00 114,915,408.64 64,711,432.10 50,203,976.54 315,332,502.04 849,500.00 1,811,914,788.00 7,916,156.62 70,000.00 1,263,863,303.77 27,865,300.00 3,097,350.00 716,448,460.00 68,191,059.77 56,617,473.12 2,136,082,946.66
  48 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพะเยา จำกัด เล็ก 158 0.00 3,482,570.00 0.00 0.00 0.00 203,143.96 155,190.22 47,953.74 1,809,437.39 1,500.00 1,709,983.00 33,948.43 0.00 264,935.25 748,000.00 0.00 2,481,890.00 12,089.83 47,953.74 3,554,868.82
  49 สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าพะเยา จำกัด เล็กมาก 45 32,500.00 584,106.00 0.00 0.00 0.00 28,905.65 2,683.00 26,222.65 258,922.65 2,000.00 19,000.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00 0.00 222,700.00 0.00 26,222.65 279,922.65
  50 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด เล็ก 465 1,089,720.44 3,382,500.00 0.00 0.00 0.00 746,012.39 219,076.59 526,935.80 2,608,039.89 20,000.00 2,126,700.00 1,598,174.66 0.00 1,046,536.17 1,166,000.00 59,500.00 2,386,019.00 311,471.86 1,383,387.52 6,352,914.55
  51 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ใหญ่ 763 24,705,572.10 211,778,725.00 0.00 0.00 0.00 7,588,502.70 3,180,722.94 4,407,779.76 21,131,174.58 29,000.00 120,292,413.00 77,656.32 0.00 49,382,433.26 35,000,000.00 58,301.65 52,127,700.00 540,809.15 4,420,999.84 141,530,243.90
  52 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเชียงคำยนตรการและบริษัทในเครือ จำกัด เล็ก 72 0.00 2,909,500.00 0.00 0.00 0.00 167,734.46 29,926.40 137,808.06 1,204,944.07 1,000.00 1,027,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,011,300.00 67,534.63 154,355.44 2,233,190.07
    รวม             85,312 1,124,783,806.90 2,825,857,880.70 221,913,437.26 97,698,745.55 265,771.50 522,601,830.70 438,238,520.30 84,363,310.40 955,467,680.86 13,085,540.00 2,442,999,141.89 88,240,267.15 4,215,846.82 1,999,597,689.83 95,113,346.35 25,194,532.97 1,190,976,054.65 107,257,705.92 85,869,147.00 3,504,008,476.72