รายชื่อสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลไม่ได้ ประจำปี 2547
ชื่อสหกรณ์ สถานภาพ ภาค ประเภทสหกรณ์ ประเภทย่อยสหกรณ์ จังหวัด
สหกรณ์การเกษตรท่าเสา จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สมุทรสาคร
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สมุทรสาคร
สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สมุทรสาคร
สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว จำกัด ล้มละลาย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปทุมธานี
สหกรณ์การเกษตรสวนส้มบางมด จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ขายข้าวศรีธัญญา จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สมุทรสาคร
สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษจังหวัดปทุมธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปทุมธานี
สหกรณ์ผู้ผลิตไม้ดอกและไม้ประดับแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สมุทรปราการ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สมุทรสาคร จำกัด ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สมุทรสาคร
สหกรณ์โคนมหนองจอกกรุงเทพฯ จำกัด เลิก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์การปศุสัตว์สมุทรสาคร จำกัด ชำระบัญชี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สมุทรสาคร
สหกรณ์ปศุสัตว์กำแพงแสนพัฒนา จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นครปฐม
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนนทบุรี จำกัด เลิก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นนทบุรี
สหกรณ์การเกษตรดงพญายาง จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชัยนาท
สหกรณ์การเกษตรที่ดินภาชีพัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งก้อนเส้า จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระบุรี
สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลพบุรี
สหกรณ์การเกษตรเพื่อพาณิชย์ลพบุรี จำกัด ถอนชื่อ ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลพบุรี
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง ดำเนินธุรกิจ ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อ่างทอง
สหกรณ์การเกษตรภาชี จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์การเกษตรยางโทน จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลพบุรี
สหกรณ์การเกษตรวังม่วง จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระบุรี
สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรวิหารแดง จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระบุรี
สหกรณ์ผู้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ลพบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลพบุรี
สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลพบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคมสอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ลพบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำบัว จำกัด เลิก ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สระบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสรรคบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ชัยนาท
สหกรณ์โคนมวังม่วง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สระบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอ่างทอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม อ่างทอง
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำคลองโพธิ์พัฒนา จำกัด เลิก ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ชัยนาท
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเที่ยงแท้ จำกัด เลิก ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ชัยนาท
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านโปร่ง จำกัด เลิก ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สระบุรี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดสิงห์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ชัยนาท
สหกรณ์การปศุสัตว์ชัยนาท จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ชัยนาท
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่พัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ลพบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชัยนาท จำกัด ชำระบัญชี ภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ชัยนาท
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ กรป. กลาง นพค. กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.ราชบุรี จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินคดี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ กรป. กลาง นพค. ราชบุรี
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษพลตรีจำลอง ศรีเมือง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรค่ายกาญจนบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรจอมบึง จำกัด พิทักษ์ทรัพย์ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่สวนผึ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยเพชรบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรชาวสวนดำเนินสะดวก จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยเขามดแดง จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรตลาดเขต จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาญจนบุรี จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรทับสะแก จำกัด พิทักษ์ทรัพย์ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์การเกษตรไทรโยค จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติเพื่อมวลชนไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เนินดินแดง จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์การเกษตรบางตาเถร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุพรรณบุรี
สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์การเกษตรบ้านแหลม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบุรี
สหกรณ์การเกษตรโป่งกระทิง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรแผ่นดินทองไทรโยค จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรแผนใหม่วังน้ำชับ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุพรรณบุรี
สหกรณ์การเกษตรเมืองสมุทรสงคราม จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สมุทรสงคราม
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร่วมใจ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรหนองปลาไหล จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์การเกษตรห้วยเขย่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกาญจนบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาญจนบุรี
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนราชบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินห้วยเทียน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน กาญจนบุรี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำคูบัว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ราชบุรี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งทอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาญจนบุรี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกลางพง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาญจนบุรี
สหกรณ์โคเนี้อบางสะพาน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์ธุรกิจโคขุนเพชรบุรี จำกัด เลิก ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เพชรบุรี
สหกรณ์ปศุสัตว์บางสะพานน้อย จำกัด เลิก ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์ปศุสัตว์ศรีประจันต์ จำกัด เลิก ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุพรรณบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่สองพี่น้อง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุพรรณบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรกาญจนบุรี จำกัด เลิก ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ กาญจนบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรปากท่อ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ราชบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรราชบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ราชบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุพรรณบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุพรรณบุรี
สหกรณ์การเกษตรสุราแช่พื้นเมืองเขาพระ-หนองบัว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ราชบุรี
สหกรณ์ผู้ผลิตสุราแช่พื้นเมืองจอมบึง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ราชบุรี
สหกรณ์สุราแช่พื้นเมืองบ้านสิงห์ จำกัด เลิก ภาคตะวันตก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ราชบุรี
สหกรณ์กองทุนสวนยางกระดูกช้าง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตราด
สหกรณ์กองทุนสวนยางหมู่ที่ 5 ตำบลวังหว้า จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยอง
สหกรณ์กองทุนสวนยางอ่างเก็บน้ำดอกกราย จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยอง
สหกรณ์การเกษตร ปชด.บ้านเนินสมบูรณ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปราจีนบุรี
สหกรณ์การเกษตรเกาะกูด จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ตราด
สหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ระยอง
สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปราจีนบุรี
สหกรณ์การเกษตรตำบลหนองน้ำใส จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติไทย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ระยอง
สหกรณ์การเกษตรบางเกลือ จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชลบุรี
สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านใหม่ จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ตราด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครนายก
สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปราจีนบุรี
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปราจีนบุรี
สหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครนายก
สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป จันทบุรี
สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชลบุรี
สหกรณ์การเกษตรพานทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชลบุรี
สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชลบุรี
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ตราด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรวังสมบูรณ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปราจีนบุรี
สหกรณ์การเกษตรศรีราชา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชลบุรี
สหกรณ์การเกษตรห้วยโสม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์การเกษตรหอมศีล จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์ผู้ผลิตพืชผักผลไม้เพื่อการส่งออกจันทบุรี จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป จันทบุรี
สหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดสระแก้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์พัฒนาการเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนโคกปี่ฆ้อง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สระแก้ว
สหกรณ์หัวไผ่พนมสารคาม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์การเกษตรการปฏิรูปที่ดินนาดี จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ปราจีนบุรี
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสอยดาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จันทบุรี
สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน นครนายก
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านสร้าง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ปราจีนบุรี
สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม ฉะเชิงเทรา
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สระแก้ว
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นตะกู 2 จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ปราจีนบุรี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สระแก้ว
สหกรณ์ปศุสัตว์ชลบุรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ชลบุรี
สหกรณ์ปศุสัตว์บ้านแชร์ออ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สระแก้ว
สหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายสุกรลาดตะเคียน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ปราจีนบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่นาดี จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ปราจีนบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์บางละมุง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ชลบุรี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจันทบุรี จำกัด เลิก ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ จันทบุรี
สหกรณ์สตรีและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สตรี สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรเขาฉกรรจ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา สระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติสระแก้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา สระแก้ว
สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรอำนาจเจริญ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง อำนาจเจริญ
สหกรณกองทุนสวนยางกันทรลักษ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ศรีสะเกษ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดงสว่างยางศรีทอง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง หนองคาย
สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สุรินทร์
สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนตูม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน นครราชสีมา
สหกรณ์ชุมชนตำบลคำแคน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน ขอนแก่น
สหกรณ์ชุมชนตำบลน้ำอ้อม จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน ขอนแก่น
สหกรณ์ชุมชนตำบลบัวเงิน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน ขอนแก่น
สหกรณ์ชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน ขอนแก่น
สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนชุมแสง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน บุรีรัมย์
สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองกง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน บุรีรัมย์
สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองโบสถ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรชุมชน บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตร สกท.ดงขวาง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตร สกอ.โนนนาจาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตร อบต.นอกเมือง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไฮ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตร(มหาชน)อำเภอไชยวาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรกระโพ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรกลางดงพญาเย็น จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรกุดรัง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรเกษตรพบสุข จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรขุนหาญ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรโคกสะอาดพัฒนาสตรี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรเจริญธรรม จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สกลนคร
สหกรณ์การเกษตรชลประทานลำปาวเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคีนาแห้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่พริกสกลนคร จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สกลนคร
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่มันสัมปะหลัง ขอนแก่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแก้งคร้อ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยอุดรธานี จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรชุมชนจักราช จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรชุมชนผสมผสาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรเชียงคาน จำกัด พิทักษ์ทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรซำสูง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรดอนตาล จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรดอนหญ้านาง-หนองหัวช้าง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรตานี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรตำบลกู่สวนแตง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรตำบลโคกสูง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์การเกษตรตำบลนางรอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรตำบลนาเดื่อ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์การเกษตรตำบลนาเวียง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรตำบลเว่อ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรตำบลหนองพลวง จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรถ้ำวัวแดง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรทอผ้าแวงใหญ่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตรี จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรท่าแร่บูรณกิจสกลนคร จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สกลนคร
สหกรณ์การเกษตรที่ดินนางรอง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรทุ่งลุยลาย จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรเทพสถิต จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรเทพสถิตเพื่อถิ่นไทย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรไทเสนาง  จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรธรรมมานุรักษ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรนาหว้า จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์การเกษตรนาอุดม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนตาเกษ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนธาตุทอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรน้ำโสม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรน้ำโสมสามัคคี จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรนิคมบ้านกรวด จำกัด ล้มละลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรโนนทอง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรโนนป่าซาง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรโนนพะยอม จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรบ่อแก้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนสวรรค์ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรบ้านยาง จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรบ้านสระตาล จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรบ้านสระบัว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรบ้านสะอาด จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองนาไร่เดียว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยหินขาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรปทุมราชวงศา จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีพรสวรรค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรปรางค์นคร จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรปากคาด จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านหนองน้ำขุ่น จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์รวม จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตไทยเจริญ จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรผู้เพาะเห็ดเมืองย่าโม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงไหมนิคมฯ คำสร้อย จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรพระธาตุเชียงคาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุบลราชธานี
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาก้านเหลือง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชนสันตินิมิต จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพเวียงสะอาด จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรเพื่อกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยเชียงยืน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยเดชอุดม จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุบลราชธานี
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยบ้านกรวด จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยพรศรีกาสัย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยพุทไธสง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสี่ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดห้า จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยละหานทราย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยหนองหงส์ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำนาจเจริญ 1 จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อฟื้นฟูชีวิตภายหลังการสร้างเขื่อนสิรินธร จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุบลราชธานี
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรฟื้นฟูมรดกท้องถิ่น จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรภูผาขาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรภูผาม่าน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรมหาชนเซกา จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรมหาชนท่าสะอาด จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรมหาชนน้ำโสม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรมหาชนบ้านหยวก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรมหาชนผาขาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรมหาชนหนองแสง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอคำม่วง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอบ้านม่วง จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สกลนคร
สหกรณ์การเกษตรเมืองมุกดาหาร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนตำบลสะแกซำ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรรายย่อยอำเภอศรีธาตุ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุดรธานี
สหกรณ์การเกษตรริมโมง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรโรงสีชุมชนกันทรารมย์ จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรโรงสีชุมชนอำเภอยางตลาด จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรลุ่มลำปาว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรวังยาว จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป หนองบัวลำภู
สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานเมืองยโสธร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรสวนป่าภาคเอกชนยโสธร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรสังขะศรีณรงค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรสายป่าแดง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรหนองซน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์การเกษตรหนองไทร จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรหนองแวง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรหนองหิน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรหมู่เจ็ดปลอดสารพิษ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เลย
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.บึงเจริญ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.ปราสาท จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.หนองไม้งาม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนจรัส-ตระเวง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรใหม่บัวทอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์พิพิธสุรินทร์  จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรอุ่มเม่า จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์ตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุบลราชธานี
สหกรณ์ทำนบสามัคคีธรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์ปทุมราชวงศาพัฒนาการเกษตร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์ประชาร่วมใจหัวตะพาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อำนาจเจริญ
สหกรณ์ผู้ปลูกป่าสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์ผู้ปลูกยาสูบนครพนม-หนองคาย จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครพนม
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกระเทียมภูเงินอินทรสุขศรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงขุมคำ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงยางชุมน้อย จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแสนแก้วหนองหมี จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ศรีสะเกษ
สหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์สกลนคร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สกลนคร
สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักถิ่นเกิด จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ร้อยเอ็ด
สหกรณ์โรงสีชุมชนสำโรงทาบ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุรินทร์
สหกรณ์สวนป่ากาฬสินธุ์ จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กาฬสินธุ์
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนมุกดาหาร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินภูพญาเย็น จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชาวไร่อ้อยกิ่งอำเภอสามชัย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินซับใหญ่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสร้างนกทา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน อำนาจเจริญ
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน หนองบัวลำภู
สหกรณ์โคนมวารินชำราบ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม อุบลราชธานี
สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม ศรีสะเกษ
สหกรณ์โคนมสกลนคร จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สกลนคร
สหกรณ์โคนมสตรีเจริญศิลป์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สกลนคร
สหกรณ์โคนมสยาม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม นครพนม
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเลย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม เลย
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมบ้านป่าแดง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สุรินทร์
สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช. อ.บ้านผือ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช. อุดรธานี
สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช.อำเภอเมืองสกลนคร จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช. สกลนคร
สหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานห้วยลิงโจน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ยโสธร
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ มหาสารคาม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกระยอม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อุบลราชธานี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านข่าโคม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อุบลราชธานี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคันเปือย จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อุบลราชธานี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสารท่า จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อำนาจเจริญ
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะโงม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นครพนม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุน้อย-โพนเมือง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อุบลราชธานี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเข จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นครพนม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดำ-นาหนองบก จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นครพนม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนิคมเกษตรกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ อำนาจเจริญ
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนภักดี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านในเมืองกมลาไสย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งฮี จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นครพนม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากอูน จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นครพนม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงาม จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ มหาสารคาม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สุรินทร์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นครพนม
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยค้อห้วยอึ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ขอนแก่น
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าอ้อย-ด่านใต้ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝา สะทด จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโค-กระบือภูเวียง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคบ้านไทรทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคยโสธร จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคหนองไม้ตาย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์มุกดาหาร จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ มุกดาหาร
สหกรณ์การปศุสัตว์เพื่อเกษตรดินไท จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุบลราชธานี
สหกรณ์โคนครพนม จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นครพนม
สหกรณ์โคราชพัฒนาปศุสัตว์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นครราชสีมา
สหกรณ์ปศุสัตว์กุฉินารายณ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ปศุสัตว์กุมภวาปี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุดรธานี
สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ขอนแก่น
สหกรณ์ปศุสัตว์ศรีสะเกษ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ศรีสะเกษ
สหกรณ์ปศุสัตว์อำนาจเจริญ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อำนาจเจริญ
สหกรณ์ปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุบลราชธานี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือเขาพระนอน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ กาฬสินธุ์
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อนาแก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นครพนม
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเขมราฐ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุบลราชธานี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครพนม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นครพนม
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรมุกดาหาร จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ มุกดาหาร
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรยโสธร จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ยโสธร
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรศรีบุญเรือง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ หนองบัวลำภู
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรศรีสะเกษ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ศรีสะเกษ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุรินทร์
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรหนองบัวลำภู จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ หนองบัวลำภู
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอำนาจเจริญ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อำนาจเจริญ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุบลราชธานี จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุบลราชธานี
สหกรณ์ศูนย์การผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนครบวงจร สกอ.ขอนแก่น จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรสตรีบ้านนาคำน้อย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สตรี กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรสตรีพัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สตรี มหาสารคาม
สหกรณ์สตรีศรีขรภูมิ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สตรี สุรินทร์
สหกรณ์สตรีอุดรธานี จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สตรี อุดรธานี
สหกรณ์สหพันธ์สตรีอาวอก จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สตรี สุรินทร์
สหกรณ์กลุ่มสตรีท่านางแนว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตร สกย.อ(1)จอมพระ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)ศีขรภูมิ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรชุมชนก้าวหน้า จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรท่าสีดา จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรนาดอกคำพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย เลย
สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรบ้านโคกกลาง (สกยอ.)จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย สกลนคร
สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีภูกระดึง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย เลย
สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย นครพนม
สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรีแก้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรป่าหม้อ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรผาน้ำย้อย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ร้อยเอ็ด
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1) จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย สุรินทร์
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอโพนพิสัย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย หนองคาย
สหกรณ์การเกษตรมหาประชาสามัคคีสีชมพู จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรรายย่อยอำนาจเจริญ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรละหานนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรสมัชชา(1)บ้านทุ่ม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรสมัชชากลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคอิสานดงรักภูสิงห์ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยป่าติ้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอิสานกันทรอมขุนหาญ จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอิสานห้วยศาลา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเมืองยโสธร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรสมบูรณ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาคูคำ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาดงหลวง จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย มุกดาหาร
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาตาดโตน จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ชัยภูมิ
สหกรณ์การเกษตรสมัชชานาแก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย นครพนม
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคีบ้านไผ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาหัวขวาง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย มหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรสหัสขันธ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย กาฬสินธุ์
สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถสามัคคี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ร้อยเอ็ด
สหกรณ์สมัชชาการเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย อุบลราชธานี
สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรตำบลโพนครก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย สุรินทร์
สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรภาคอีสานชานุมาน จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย อำนาจเจริญ
สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอิสานปรือคัน ขุขันธ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ศรีสะเกษ
สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน อ.โคกศรีสุพรรณ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย สกลนคร
สหกรณ์สมัชชาเกษตรรายย่อย ภาคอีสาน (1) ชนบท จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ขอนแก่น
สหกรณ์สหพันธ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ศรีสะเกษ
สหกรณ์อ้อยยโสธร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สมัชชารายย่อย ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรโคกสูง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรชาวนาวานร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา สกลนคร
สหกรณ์การเกษตรท้องถิ่น จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตรท่านางแนว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรนาแห้ว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา เลย
สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารสองห้อง จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา บุรีรัมย์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำนาจเจริญ 2 จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา อำนาจเจริญ
สหกรณ์การเกษตรฟื้นฟูเลิงนกทา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ยโสธร
สหกรณ์การเกษตรรวมใจพัฒนา จำกัด ถอนชื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมชนตำบลบ้านราษฎร์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จำกัด เลิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา นครราชสีมา
สหกรณ์การเกษตรหนองนาคำ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรหนองแวงโสกพระ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ขอนแก่น
สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรตะตึงไถง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา สุรินทร์
สหกรณ์ผู้ผลิตไวน์ผลไม้มุกดาหาร จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา มุกดาหาร
สหกรณ์ผู้ผลิตสุราบ้านโนนทัน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา อุบลราชธานี
สหกรณ์เพื่อการแปรรูปผลิตผลการเกษตรยโสธร จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ยโสธร
สหกรณ์ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตการเกษตรโสน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ศรีสะเกษ
สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรภาคอิสานคำเขื่อนแก้ว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา อำนาจเจริญ
สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรภาคอิสานป่าก่อ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา อำนาจเจริญ
สหกรณ์สุราแช่พื้นเมืองขุนหาญ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ศรีสะเกษ
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง.มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ กรป. กลาง นพค. ปัตตานี
สหกรณ์กองทุนสวนธารมะลิ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางกระบี่น้อย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง กระบี่
สหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะร้าวก้าวหน้า จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช
สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาวัวพัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ชุมพร
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองชีล้อม จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเนียงพัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเมา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกอ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัตตานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางจะโหนง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางซาห่อ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลพรุเตียว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง กระบี่
สหกรณ์กองทุนสวนยางโต๊ะแนพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัตตานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางทองหลางบากัน จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พังงา
สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งนุ้ย จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สตูล
สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งอินทนิน จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช
สหกรณ์กองทุนสวนยางนาปรังพัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมฯ เทพา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกอแนะ จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกะลูบี จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกาแย จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกาลิซา จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกือลอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกูมุง จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองบ่อ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเคี่ยม จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนทอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนล้อน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนหลุมดินสอพัฒนา จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนฮาย จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคอลอแว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพยอม จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเจาะบาแน จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัตตานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านช้างไห้พัฒนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเชิงคีรี 2 จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเชี่ยวหลอด จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พังงา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านต้นส้มหม้าว จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตันหยงนากอ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านถ้ำทองหลาง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พังงา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าข้ามร่วมใจ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าประดู่ จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าพญา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไทรพอน จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พัทลุง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาโต๊ะหมิง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาแยะ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาเหมร จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ำจืด จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ระนอง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในเขาพัฒนา จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางเนียง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พังงา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบาโงตา จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบาโงเยะ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบูดน จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัตตานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าเย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแป๊ะบุญ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านผดุงมาตร จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุกำหวาน จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุเตียว จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพังกาญจน์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพัฒนาตามุง จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านมะรือโบตก จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยาบี จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยารอ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลีจิง จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลุ่ม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลูโบะบาตู จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังยวนพัฒนา จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังหยีพัฒนา จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหม่ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสันติ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสาเมาะ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยเรียน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พัทลุง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยลึก จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหว้าหลังพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านใหม่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พังงา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอินทนิน จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง พังงา
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไอร์ซือเระ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางปะเด็งก้าวหน้า จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางป่าขี้เหล็กพัฒนา จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง สงขลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางปาดังยอ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางยิ่งยง จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังเต่าสามัคคี จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช
สหกรณ์กองทุนสวนยางวัดร่อนบ้านไทย จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง นราธิวาส
สหกรณ์กองทุนสวนยางสามัคคีธรรม จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ยะลา
สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยต่อ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยนางใต้-วังชุม จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ตรัง
สหกรณ์กองทุนฯ สวนยางบูเกะกุง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัตตานี
สหกรณ์การเกษตรกองทุนฯสวนยางเขาดิน จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง ปัตตานี
สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กระบี่
สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปัตตานี
สหกรณ์การเกษตรจะแนะ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรเจาะไอร้อง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรซาตูฮาตี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรตำบลฉลอง จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครศรีธรรมราช
สหกรณ์การเกษตรตำบลเหล จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พังงา
สหกรณ์การเกษตรทุ่งตะโก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชุมพร
สหกรณ์การเกษตรเทพา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สงขลา
สหกรณ์การเกษตรนิคมปากจั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ระนอง
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ แว้ง จำกัด พิทักษ์ทรัพย์ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเทพา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สงขลา
สหกรณ์การเกษตรบาโงลือแฆ็ง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานา จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครศรีธรรมราช
สหกรณ์การเกษตรบ้านคลองถวาย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์การเกษตรบ้านโต๊ะนะ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรบ้านบลูกาสนอ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรบ้านไสขิง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครศรีธรรมราช
สหกรณ์การเกษตรเบตง จำกัด พิทักษ์ทรัพย์ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรปะทิว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชุมพร
สหกรณ์การเกษตรพระรักษ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชุมพร
สหกรณ์การเกษตรเมาะตาโก๊ะ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สตูล
สหกรณ์การเกษตรยี่งอ จำกัด ล้มละลาย ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรรามัน จำกัด พิทักษ์ทรัพย์ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตควนเนียง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สงขลา
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปากพะยูน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พัทลุง
สหกรณ์การเกษตรสุคิริน จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านกือซง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านเมาะยี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสะปอง จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านอาเหอูโต๊ะ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ยะลา
สหกรณ์การเกษตรไอร์บาลอ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นราธิวาส
สหกรณ์ชาวสวนไม้ผลบ้านนาเดิม จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ผู้ผลิตพืชผักผลไม้เพื่อการส่งออกชุมพร จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ชุมพร
สหกรณ์หมอดินเมืองลุง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พัทลุง
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์โคนมตรัง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม ตรัง
สหกรณ์โคนมศรีวิชัย จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานท่าเชียด (3) จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พัทลุง
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านหุแตมาแจ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ปัตตานี
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำบางนรา 2 จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ นราธิวาส
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระถิน จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พัทลุง
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองขุด จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สตูล
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนโต๊ะเหลง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สตูล
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแค จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สงขลา
สหกรณ์ปศุสัตว์ด่านพระยาพิพิธ จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ พังงา
สหกรณ์ปศุสัตว์บ้านนาเดิม จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ปศุสัตว์พระแสง จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ปศุสัตว์เวียงสระ จำกัด เลิก ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ท่าประดู่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สงขลา
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราช จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ นครศรีธรรมราช
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรปัตตานี จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ปัตตานี
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรยะลา จำกัด ถอนชื่อ ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ยะลา
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสงขลา จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สงขลา
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสตูล จำกัด ชำระบัญชี ภาคใต้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สตูล
สหกรณ์ยางพาราพาน จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยาง เชียงราย
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษเชียงรายอโศก จำกด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรกองควาย จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป น่าน
สหกรณ์การเกษตรเกษตรธรรมชาติ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรขุนตาล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรคลองยาง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุทัยธานี
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พะเยา
สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ยาสูบลานนาไทย จำกัด ล้มละลาย ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรฐานแสงเพ็ญ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป น่าน
สหกรณ์การเกษตรดอกคำใต้ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พะเยา
สหกรณ์การเกษตรดอยหลวง จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุทัยธานี
สหกรณ์การเกษตรท่าข้าม-ตะกุดไร จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรท่าตะโก จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครสวรรค์
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กำแพงเพชร
สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พิษณุโลก
สหกรณ์การเกษตรบ่อเกลือ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป น่าน
สหกรณ์การเกษตรบ้านกล้วย จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เพชรบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรบ้านถิ่น จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป แพร่
สหกรณ์การเกษตรบ้านท่าช้าง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สุโขทัย
สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรบึงนาราง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พิจิตร
สหกรณ์การเกษตรปางสักแม่กะสี จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครสวรรค์
สหกรณ์การเกษตรเพื่อส่งเสริมชุมชนสบปราบ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลำปาง
สหกรณ์การเกษตรเมืองงาว จำกัด ล้มละลาย ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลำปาง
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรเมืองน้อยห้วยน้ำริน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุทัยธานี
สหกรณ์การเกษตรแม่อาย จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรลี้ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลำพูน
สหกรณ์การเกษตรลูกเสือชาวบ้านหัวดง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พิจิตร
สหกรณ์การเกษตรและแปรณูปผลิตผลเมืองเชียงราย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุทัยธานี
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุทัยธานี
สหกรณ์การเกษตรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตาก จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ตาก
สหกรณ์การเกษตรหนองบัว จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครสวรรค์
สหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์บ้านหนองเหมือด จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป กำแพงเพชร
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์โคขุนแม่วาง จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์ชมรมส้มแร่ทองวังชิ้น จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป แพร่
สหกรณ์ชาวสวนลิ้นจี่ฝาง แม่อาย ไชยปราการ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์ป่าไม้ตาคลี จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป นครสวรรค์
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป แม่ฮ่องสอน
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงบ้านปวง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลำพูน
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงแม่แจ่ม จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเหลืองเชียงใหม่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงใหม่
สหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเหลืองแม่สะเรียง จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป แม่ฮ่องสอน
สหกรณ์ผู้ปลูกลำไยขุนตาล จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์พัฒนาชนบทวังทอง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป พิษณุโลก
สหกรณ์วนการเกษตร จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป อุทัยธานี
สหกรณ์สวนส้มแม่สรวย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์หนองหลวง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เชียงราย
สหกรณ์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าไม้เมืองน้อย จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั่วไป แม่ฮ่องสอน
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินอำเภอเมืองน่าน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน น่าน
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินดอยหลวง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน เชียงราย
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินโพทะเลหนึ่ง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน พิจิตร
สหกรณ์ปฎิรูปที่ดินน้ำดีพัฒนา จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน อุทัยธานี
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน อุทัยธานี
สหกรณ์สวนป่าปฎิรูปที่ดินพิษณุโลก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน พิษณุโลก
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. อุทัยธานี
สหกรณ์โคนมชนแดน จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม เพชรบูรณ์
สหกรณ์โคนมบึงสามพัน จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม เพชรบูรณ์
สหกรณ์โคนมพิจิตร จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม พิจิตร
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเกตุมงคล จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พิจิตร
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานการเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พิษณุโลก
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนินมะกอก จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พิจิตร
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านใหม่วัดขวาง จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พิจิตร
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายหนองสลีก จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ลำพูน
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเวียงหวาย จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ เชียงราย
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตว็ดนอก จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สุโขทัย
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้อแท้ 2 จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ พิษณุโลก
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ แพร่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระบาทวังตวง จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ลำปาง
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลานดอกไม้ตก จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ กำแพงเพชร
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยายมาก จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สุโขทัย
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังใหญ่ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สุโขทัย
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันป่าลาน จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ตาก
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านน้ำโท้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ลำปาง
สหกรณ์โคเนี้ออุทัยธานี จำกัด ถอนชื่อ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุทัยธานี
สหกรณ์โคเนื้อเพชรบูรณ์ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เพชรบูรณ์
สหกรณ์โคเนื้อศรีเทพ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เพชรบูรณ์
สหกรณ์ปศุสัตว์กำแพงเพชร จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ กำแพงเพชร
สหกรณ์ปศุสัตว์พร้าว จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เชียงใหม่
สหกรณ์ปศุสัตว์เมืองเพชรบูรณ์ จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เพชรบูรณ์
สหกรณ์ปศุสัตว์สันทราย จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เชียงใหม่
สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุทัยธานี
สหกรณ์ปศุสัตว์หนองไผ่เพชรบูรณ์ จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เพชรบูรณ์
สหกรณ์ผู้ค้าโค-กระบือ ชำแหละน่าน จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ น่าน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงแสน จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เชียงราย
สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ แพร่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุโขทัย จำกัด เลิก ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ สุโขทัย
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุทัยธานี จำกัด ชำระบัญชี ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ อุทัยธานี
สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แม่สาย จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา เชียงราย
สหกรณ์ไวน์เวียงหนองล่องลำพูน จำกัด ดำเนินธุรกิจ ภาคเหนือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์สุรา ลำพูน