สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์

น.ส. ปทุมพร จิตต์ดำรง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชี 1

นาง เนตรดาว ศรีนวลนัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. วราพร นกมั่น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. งามจิตร ปาลศิลป์
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน

น.ส. ปิ่นแก้ว ศรีธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. สร้อยศิรินทร์ ตะกรุดแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ปฎิบัติราชการจาก สตท.1
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 2

นาง สมยงค์ ปานสุด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. ปาริชาติ นันทวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ปัณฑารีย์ ชินปัญชนะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. จรรยา คำมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฎิบัติจาก สตท.6