สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

น.ส. ยุวพาพร พลเวียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1

นาง สายฝน กิติบุตร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

น.ส. จีราวรรณ ใจไหว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง วารุณี ศักดิ์สูง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. ศรีแพร กัลยา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาว รติรัตน์ ธีรากิจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 2

นาง เมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาย นิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ศศิธร พันธ์เสนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. วนิดา หินหอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นาง เรวดี วันถุนัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ