สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

นาง ธิติพร มิ่งเชื้อ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1

น.ส. ยุวดี ตังทิวะนนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

น.ส. จีราวรรณ ใจไหว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. ธัญณิชา เพ็ชรกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง วารุณี ศักดิ์สูง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 2

นาง เมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. อมรฤทัย แก้วใจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

น.ส. วนิดา หินหอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

น.ส. อัมไพวรรณ หมื่นแสน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นาง วลัยพร ประพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ