สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

นาง ธิติพร มิ่งเชื้อ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1

นาง สายฝน กิติบุตร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

น.ส. จีราวรรณ ใจไหว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง วารุณี ศักดิ์สูง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. ศรีแพร กัลยา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. พัชราภรณ์ บัวหนอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 2

นาง เมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาย นิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. กิ่งดาว สัญสุวรรณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นาง ศศิธร พันธ์เสนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

น.ส. วนิดา หินหอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ