Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ครั้งที่ 1/2557 (24/04/2557)
สตท.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (24/04/2557)
สตส.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามกระบวนการสอบบัญชีปรับปรุงใหม่ (24/04/2557)
สตส.ลำพูน เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (23/04/2557)
สตส.พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Smart Farmer) เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพฤติกรรมในการลงบัญชี (23/04/2557)
สตส.อุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (23/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้รองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้รองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23/04/2557)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (22/04/2557)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (08/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 
               สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
ไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้
รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ต้องตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มักเกี่ยวข้องกับ
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2) ความรู้ทางเทคนิค
3) การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้
4) สิทธิตามใบอนุญาต
5) สินทรัพย์ทางปัญญา
6) ความรู้ทางด้านการตลาด และเครื่องหมายการค้า
Example
- Examples of intangible assets include computer software, patents,
copyrights, motion picture films, customer lists, mortgage servicing rights,
licenses, import quotas, franchises, customer and supplier relationships,
marketing rights.

- ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สิทธิบัตร,
ลิขสิทธิ์, ฟิล์มภาพยนตร์, รายชื่อลูกค้า, สิทธิในการให้บริการการจำนอง, ใบอนุญาต
เพื่อประกอบอาชีพ, การจำกัดจำนวนสินค้านำเข้า, สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ,
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ขายสินค้า และสิทธิทางการตลาด
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์