Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เปิดโครงการฝึกอบรม "นักบัญชีน้อย ตามรอยพระบาท ศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (31/10/2557)
สตส.สุรินทร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ (31/10/2557)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1/2557 (31/10/2557)
กตส. จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม ACLช่วยตรวจสอบบัญชี (30/10/2557)
สตส.ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2557 (30/10/2557)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จำกัด (28/10/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 (31/10/2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของการสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (31/10/2557)
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR) โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2558 (30/10/2557)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2558 (30/10/2557)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (Call Center)1 ระบบ (29/10/2557)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (Call Center) (29/10/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 
               สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
ไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้
รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ต้องตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มักเกี่ยวข้องกับ
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2) ความรู้ทางเทคนิค
3) การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้
4) สิทธิตามใบอนุญาต
5) สินทรัพย์ทางปัญญา
6) ความรู้ทางด้านการตลาด และเครื่องหมายการค้า
Example
- Examples of intangible assets include computer software, patents,
copyrights, motion picture films, customer lists, mortgage servicing rights,
licenses, import quotas, franchises, customer and supplier relationships,
marketing rights.

- ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สิทธิบัตร,
ลิขสิทธิ์, ฟิล์มภาพยนตร์, รายชื่อลูกค้า, สิทธิในการให้บริการการจำนอง, ใบอนุญาต
เพื่อประกอบอาชีพ, การจำกัดจำนวนสินค้านำเข้า, สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ,
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ขายสินค้า และสิทธิทางการตลาด
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์