Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  


ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (29/06/2558)
ประกาศ สตส. กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (25/06/2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (24/06/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (19/06/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (12/06/2558)
ประกาศ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล (08/06/2558)
อ่านทั้งหมด..     

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 
               สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
ไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้
รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ต้องตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มักเกี่ยวข้องกับ
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2) ความรู้ทางเทคนิค
3) การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้
4) สิทธิตามใบอนุญาต
5) สินทรัพย์ทางปัญญา
6) ความรู้ทางด้านการตลาด และเครื่องหมายการค้า
Example
- Examples of intangible assets include computer software, patents,
copyrights, motion picture films, customer lists, mortgage servicing rights,
licenses, import quotas, franchises, customer and supplier relationships,
marketing rights.

- ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สิทธิบัตร,
ลิขสิทธิ์, ฟิล์มภาพยนตร์, รายชื่อลูกค้า, สิทธิในการให้บริการการจำนอง, ใบอนุญาต
เพื่อประกอบอาชีพ, การจำกัดจำนวนสินค้านำเข้า, สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ,
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ขายสินค้า และสิทธิทางการตลาด
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์