Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.นครพนม ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19/09/2557)
สตส.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 จ.สมุทรสาคร (19/09/2557)
อตส. ร่วมงานสัมมนาผลการตรวจราชการ กษ.ประจำปีงบประมาณ 2557 (19/09/2557)
สตส.ราชบุรี ร่วมออกหน่วยบัญชีเคลื่อนที่ โครงการสร้างรอยยิ้มคืนความสุขสู่ความปรองดองจังหวัดราชบุรี (19/09/2557)
สตส.ชัยภูมิ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (18/09/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (18/09/2557)
อ่านทั้งหมด..     


 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 
               สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
ไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้
รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ต้องตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มักเกี่ยวข้องกับ
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2) ความรู้ทางเทคนิค
3) การออกแบบ การนำระบบหรือขั้นตอนใหม่มาใช้
4) สิทธิตามใบอนุญาต
5) สินทรัพย์ทางปัญญา
6) ความรู้ทางด้านการตลาด และเครื่องหมายการค้า
Example
- Examples of intangible assets include computer software, patents,
copyrights, motion picture films, customer lists, mortgage servicing rights,
licenses, import quotas, franchises, customer and supplier relationships,
marketing rights.

- ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สิทธิบัตร,
ลิขสิทธิ์, ฟิล์มภาพยนตร์, รายชื่อลูกค้า, สิทธิในการให้บริการการจำนอง, ใบอนุญาต
เพื่อประกอบอาชีพ, การจำกัดจำนวนสินค้านำเข้า, สิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ,
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ขายสินค้า และสิทธิทางการตลาด
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์