Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.จันทบุรี สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ (11/04/2557)
สตส.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย" (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในกิจกรรมขยายผลเพื่อสนองพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจ.จันทบุรี (11/04/2557)
อตส.นำปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น (09/04/2557)
สตท.4 และ สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสินค้า OTOP จ.อุบลราชธานี” (03/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (08/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (08/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (31/03/2557)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (25/03/2557)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (19/03/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)

           คือสมุดบัญชีขั้นต้น ที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทันที โดยบันทึกเรียงตาม
ลำดับวันที่ที่เกิดรายการค้าขึ้น การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นจะบันทึกโดยเดบิตบัญชี
หนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีคู่ พร้อมทั้งอธิบาย
ลักษณะรายการค้าที่เกิดขึ้นให้ทราบโดยย่อ
 
ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป
1. แสดงการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกรายการเรียงลำดับก่อนหลังตาม
วันที่ที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการค้าย้อนหลังได้
 
2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะให้
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแยกประเภทได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 
3. ช่วยให้การค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีได้รวดเร็ว
ขึ้น เนื่องจากมีการอธิบายลักษณะของรายการค้าที่บันทึกบัญชีไว้ ทำให้ตรวจ
สอบได้ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องตามประเภทบัญชี ที่ควรบันทึกหรือไม่
ตัวอย่างการลงบันทึกรายการ
 

Date

Account Names & Explanation

Debit

Credit

9/1

Cash

7,500

 
 

Capital

 

7,500

 

Owner contributes $7,500 in cash
to capitalize the business.

   
 

9/8

Bike Parts

2,500

 
 

Accounts Payable

 

2,500

 

Purchased $2,500 in bike parts
on account, payable in 30 days.

   
 

วันที่

ชื่อบัญชี & รายละเอียด

เดบิต

เครดิต

9/1

เงินสด

7,500

 
 

ทุน

 

7,500

 

เจ้าของกิจการใช้เงินสด จำนวน 7,500 เหรียญ เป็นทุนดำเนินธุรกิจ

   
 

9/8

อะไหล่จักรยาน

2,500

 
 

บัญชีเจ้าหนี้

 

2,500

 

ราคาอะไหล่จักรยาน 2,500 เหรียญ
ลงบัญชีที่สามารถชำระได้ภายใน 30 วัน

   
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์