Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  


ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (29/06/2558)
ประกาศ สตส. กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (25/06/2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (24/06/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (19/06/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (12/06/2558)
ประกาศ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล (08/06/2558)
อ่านทั้งหมด..     

 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)

           คือสมุดบัญชีขั้นต้น ที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทันที โดยบันทึกเรียงตาม
ลำดับวันที่ที่เกิดรายการค้าขึ้น การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นจะบันทึกโดยเดบิตบัญชี
หนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีคู่ พร้อมทั้งอธิบาย
ลักษณะรายการค้าที่เกิดขึ้นให้ทราบโดยย่อ
 
ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป
1. แสดงการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกรายการเรียงลำดับก่อนหลังตาม
วันที่ที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการค้าย้อนหลังได้
 
2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะให้
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแยกประเภทได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 
3. ช่วยให้การค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีได้รวดเร็ว
ขึ้น เนื่องจากมีการอธิบายลักษณะของรายการค้าที่บันทึกบัญชีไว้ ทำให้ตรวจ
สอบได้ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องตามประเภทบัญชี ที่ควรบันทึกหรือไม่
ตัวอย่างการลงบันทึกรายการ
 

Date

Account Names & Explanation

Debit

Credit

9/1

Cash

7,500

 
 

Capital

 

7,500

 

Owner contributes $7,500 in cash
to capitalize the business.

   
 

9/8

Bike Parts

2,500

 
 

Accounts Payable

 

2,500

 

Purchased $2,500 in bike parts
on account, payable in 30 days.

   
 

วันที่

ชื่อบัญชี & รายละเอียด

เดบิต

เครดิต

9/1

เงินสด

7,500

 
 

ทุน

 

7,500

 

เจ้าของกิจการใช้เงินสด จำนวน 7,500 เหรียญ เป็นทุนดำเนินธุรกิจ

   
 

9/8

อะไหล่จักรยาน

2,500

 
 

บัญชีเจ้าหนี้

 

2,500

 

ราคาอะไหล่จักรยาน 2,500 เหรียญ
ลงบัญชีที่สามารถชำระได้ภายใน 30 วัน

   
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์