Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.นครพนม ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19/09/2557)
สตส.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 จ.สมุทรสาคร (19/09/2557)
อตส. ร่วมงานสัมมนาผลการตรวจราชการ กษ.ประจำปีงบประมาณ 2557 (19/09/2557)
สตส.ราชบุรี ร่วมออกหน่วยบัญชีเคลื่อนที่ โครงการสร้างรอยยิ้มคืนความสุขสู่ความปรองดองจังหวัดราชบุรี (19/09/2557)
สตส.ชัยภูมิ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (18/09/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (18/09/2557)
อ่านทั้งหมด..     


 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)

           คือสมุดบัญชีขั้นต้น ที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทันที โดยบันทึกเรียงตาม
ลำดับวันที่ที่เกิดรายการค้าขึ้น การบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นจะบันทึกโดยเดบิตบัญชี
หนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีคู่ พร้อมทั้งอธิบาย
ลักษณะรายการค้าที่เกิดขึ้นให้ทราบโดยย่อ
 
ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป
1. แสดงการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกรายการเรียงลำดับก่อนหลังตาม
วันที่ที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการค้าย้อนหลังได้
 
2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะให้
ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีแยกประเภทได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 
3. ช่วยให้การค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีได้รวดเร็ว
ขึ้น เนื่องจากมีการอธิบายลักษณะของรายการค้าที่บันทึกบัญชีไว้ ทำให้ตรวจ
สอบได้ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องตามประเภทบัญชี ที่ควรบันทึกหรือไม่
ตัวอย่างการลงบันทึกรายการ
 

Date

Account Names & Explanation

Debit

Credit

9/1

Cash

7,500

 
 

Capital

 

7,500

 

Owner contributes $7,500 in cash
to capitalize the business.

   
 

9/8

Bike Parts

2,500

 
 

Accounts Payable

 

2,500

 

Purchased $2,500 in bike parts
on account, payable in 30 days.

   
 

วันที่

ชื่อบัญชี & รายละเอียด

เดบิต

เครดิต

9/1

เงินสด

7,500

 
 

ทุน

 

7,500

 

เจ้าของกิจการใช้เงินสด จำนวน 7,500 เหรียญ เป็นทุนดำเนินธุรกิจ

   
 

9/8

อะไหล่จักรยาน

2,500

 
 

บัญชีเจ้าหนี้

 

2,500

 

ราคาอะไหล่จักรยาน 2,500 เหรียญ
ลงบัญชีที่สามารถชำระได้ภายใน 30 วัน

   
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์