Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21/08/2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด (20/08/2558)
สตส.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (20/08/2558)
สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด (03/08/2558)
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการส่งเสริมเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอนาหว้า ปี 2558” (03/08/2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (03/08/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/08/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (21/08/2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (05/08/2558)
ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (03/08/2558)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27/07/2558)
อ่านทั้งหมด..     

 
กำไรขั้นต้น V.S. กำไรสุทธิ
Gross profit V.S. Net profit
 
 
นกน้อย : ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลยค่ะ เลยจะถามว่า กำไรขั้นต้น กับ กำไรสุทธิ ต่างกัน
อย่างไร ขอคำอธิบายง่ายๆ นะคะ
 
พี่หมี    : กำไรขั้นต้น (Gross profit) ก็คือรายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย ส่วน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [Net profit (loss)] หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่อง
หมายวงเล็บ
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น. . . สมมุติว่าน้องนกน้อยขายผัก
กำไร ขั้นต้น ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - รับผักมากี่บาท = กำไรขั้นต้น
ส่วนกำไรสุทธิ ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - ราคารับผัก - ค่าน้ำมัน -
ค่าเช่าแผง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = กำไรสุทธิ
 
Example:

 1. Gross profit is the amount by which the net sales exceed the cost of
goods sold.
     กำไรขั้นต้น คือ ผลรวมที่มาจาก การขายสุทธิมากกว่าต้นทุนขาย
 
2. Net Profit is the most important measure of a company's profitability.
    กำไรสุทธิเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์