Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ตรัง จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” (22/07/2557)
กตส. ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีจากสหกรณ์ เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) (21/07/2557)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมและติดตามคณะตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (21/07/2557)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.8 และ สตส.นครศรีธรรมราช (21/07/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมสอนแนะบัญชี งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (18/07/2557)
สตท.4 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต ของเขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 11 (18/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (23/07/2557)
ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (23/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (15/07/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (01/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
กำไรขั้นต้น V.S. กำไรสุทธิ
Gross profit V.S. Net profit
 
 
นกน้อย : ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลยค่ะ เลยจะถามว่า กำไรขั้นต้น กับ กำไรสุทธิ ต่างกัน
อย่างไร ขอคำอธิบายง่ายๆ นะคะ
 
พี่หมี    : กำไรขั้นต้น (Gross profit) ก็คือรายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย ส่วน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [Net profit (loss)] หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่อง
หมายวงเล็บ
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น. . . สมมุติว่าน้องนกน้อยขายผัก
กำไร ขั้นต้น ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - รับผักมากี่บาท = กำไรขั้นต้น
ส่วนกำไรสุทธิ ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - ราคารับผัก - ค่าน้ำมัน -
ค่าเช่าแผง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = กำไรสุทธิ
 
Example:

 1. Gross profit is the amount by which the net sales exceed the cost of
goods sold.
     กำไรขั้นต้น คือ ผลรวมที่มาจาก การขายสุทธิมากกว่าต้นทุนขาย
 
2. Net Profit is the most important measure of a company's profitability.
    กำไรสุทธิเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์