Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ลำพูน เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 (23/04/2557)
สตส.พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Smart Farmer) เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพฤติกรรมในการลงบัญชี (23/04/2557)
สตส.อุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (23/04/2557)
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในชุมชน (18/04/2557)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (18/04/2557)
สตท.6 ร่วมกับ สตท.7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล” (18/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้รองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23/04/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณให้รองรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23/04/2557)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (22/04/2557)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10/04/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (08/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
กำไรขั้นต้น V.S. กำไรสุทธิ
Gross profit V.S. Net profit
 
 
นกน้อย : ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลยค่ะ เลยจะถามว่า กำไรขั้นต้น กับ กำไรสุทธิ ต่างกัน
อย่างไร ขอคำอธิบายง่ายๆ นะคะ
 
พี่หมี    : กำไรขั้นต้น (Gross profit) ก็คือรายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย ส่วน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [Net profit (loss)] หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่อง
หมายวงเล็บ
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น. . . สมมุติว่าน้องนกน้อยขายผัก
กำไร ขั้นต้น ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - รับผักมากี่บาท = กำไรขั้นต้น
ส่วนกำไรสุทธิ ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - ราคารับผัก - ค่าน้ำมัน -
ค่าเช่าแผง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = กำไรสุทธิ
 
Example:

 1. Gross profit is the amount by which the net sales exceed the cost of
goods sold.
     กำไรขั้นต้น คือ ผลรวมที่มาจาก การขายสุทธิมากกว่าต้นทุนขาย
 
2. Net Profit is the most important measure of a company's profitability.
    กำไรสุทธิเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์