Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จ.นครนายก” ครั้งที่ 1 (20/10/2557)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด (17/10/2557)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด (16/10/2557)
สตท.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2558” (15/10/2557)
สตท.6 ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (15/10/2557)
สตส.นครราชสีมา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบบัญชีด้วยระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (13/10/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้ จำนวน 1 งาน (20/10/2557)
ประกาศ เรื่องขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (20/10/2557)
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล (Call Center)1 ระบบ (15/10/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2558 (13/10/2557)
ประกาศ สตส.ภูเก็ต เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (10/10/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 (10/10/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
กำไรขั้นต้น V.S. กำไรสุทธิ
Gross profit V.S. Net profit
 
 
นกน้อย : ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลยค่ะ เลยจะถามว่า กำไรขั้นต้น กับ กำไรสุทธิ ต่างกัน
อย่างไร ขอคำอธิบายง่ายๆ นะคะ
 
พี่หมี    : กำไรขั้นต้น (Gross profit) ก็คือรายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย ส่วน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [Net profit (loss)] หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่อง
หมายวงเล็บ
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น. . . สมมุติว่าน้องนกน้อยขายผัก
กำไร ขั้นต้น ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - รับผักมากี่บาท = กำไรขั้นต้น
ส่วนกำไรสุทธิ ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - ราคารับผัก - ค่าน้ำมัน -
ค่าเช่าแผง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = กำไรสุทธิ
 
Example:

 1. Gross profit is the amount by which the net sales exceed the cost of
goods sold.
     กำไรขั้นต้น คือ ผลรวมที่มาจาก การขายสุทธิมากกว่าต้นทุนขาย
 
2. Net Profit is the most important measure of a company's profitability.
    กำไรสุทธิเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์