Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (24/07/2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สกก.เมืองอุบลราชธานี จำกัด ที่ประสพภัยพิบัติวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (17/07/2558)
กษ.แถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558” (17/07/2558)
สตท.3 และ สตส.สุรินทร์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งาน "วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558" (10/07/2558)
กตส. ร่วมเปิดงาน "เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (08/07/2558)
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สบ.คอลเซ็นเตอร์ภูเก็ต จำกัด (17/06/2558)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 (27/07/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (22/07/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (21/07/2558)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน้กงานราชการทั่วไป (20/07/2558)
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (16/07/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้บการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10/07/2558)
อ่านทั้งหมด..     

 
กำไรขั้นต้น V.S. กำไรสุทธิ
Gross profit V.S. Net profit
 
 
นกน้อย : ไม่มีความรู้ด้านบัญชีเลยค่ะ เลยจะถามว่า กำไรขั้นต้น กับ กำไรสุทธิ ต่างกัน
อย่างไร ขอคำอธิบายง่ายๆ นะคะ
 
พี่หมี    : กำไรขั้นต้น (Gross profit) ก็คือรายได้จากการขาย หัก ต้นทุนขาย ส่วน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ [Net profit (loss)] หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหัก
หรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่อง
หมายวงเล็บ
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น. . . สมมุติว่าน้องนกน้อยขายผัก
กำไร ขั้นต้น ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - รับผักมากี่บาท = กำไรขั้นต้น
ส่วนกำไรสุทธิ ก็คือ . . . นกน้อยขายผักได้เงินทั้งหมด - ราคารับผัก - ค่าน้ำมัน -
ค่าเช่าแผง - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = กำไรสุทธิ
 
Example:

 1. Gross profit is the amount by which the net sales exceed the cost of
goods sold.
     กำไรขั้นต้น คือ ผลรวมที่มาจาก การขายสุทธิมากกว่าต้นทุนขาย
 
2. Net Profit is the most important measure of a company's profitability.
    กำไรสุทธิเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการวัดผลกำไรของบริษัท
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์