Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จ.เลย (01/09/2557)
กตส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีระดับ 1 – 2 รุ่นที่ 2 (01/09/2557)
สตส.ลำพูน จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (27/08/2557)
สตท. 6 จัดกิจกรรม โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (27/08/2557)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด (27/08/2557)
สตท.10 จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็น ข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (27/08/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ สตส.สมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ (01/09/2557)
ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (25/08/2557)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (25/08/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (20/08/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (20/08/2557)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกทีมงานให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 (19/08/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
คำอวยพรวันเกิด
Birthday’s Greetings
 
1. Wishing you much happiness on your birthday and always!
ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวันเกิดและตลอดไป

2. Many, many happy returns of the day.
ขอให้สุขสันต์วันเกิด

3. My heartfelt wishes to you on this happy day.
ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริงของเรา ขอให้สุขสันต์วันเกิด

4. Wishing you many happy returns on your birthday. May you have many
more joyous days.
ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวันเกิด และขอให้ท่านมีวันที่ร่าเริงเช่นนี้ต่อไปอีก

5. Wishing you good health and happiness in life.
ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีและมีความสุขในชีวิต

6. May you have many, many happy birthdays, and always keep that
loveliness and charm which God gave you.
ขอให้เธอมีหลายๆ วันเกิดที่มีแต่ความสุข และขอให้รักษาความน่ารักและมีเสน่ห์ที่
พระเจ้าให้เธอมานั้นไว้ตลอดไป

7. Many happy returns!
 ขอให้สุขสันต์วันเกิด
 
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์