Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ลำพูน จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (27/08/2557)
สตท. 6 จัดกิจกรรม โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (27/08/2557)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด (27/08/2557)
สตท.10 จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็น ข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (27/08/2557)
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (26/08/2557)
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "ต้นไม้แห่งความดี” (26/08/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (25/08/2557)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (25/08/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (20/08/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (20/08/2557)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกทีมงานให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 (19/08/2557)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (19/08/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
หนี้สิน (Liabilities)
 
          หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภาย
นอกหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อบุคคลหรือกิจการ ด้วยเหตุนี้หนี้สินจึงเป็น
พันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสด สินค้าหรือ
บริการ หรือสิ่งมีค่าอื่นใดก็ตาม 

    หนี้สินแบ่งออกตามระยะเวลาที่ต้องชำระ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกู้ เจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า
2. หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือ
เกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืม
ระยะยาว
Example

Study the basics of the liability company structure and guide your decision
to company business formation are important.

(การศึกษาพื้นฐานโครงสร้างหนี้ของบริษัท และการนำไปสู่การตัดสินใจในการสร้าง
ธุรกิจของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ)
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์