Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  


ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (29/06/2558)
ประกาศ สตส. กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (25/06/2558)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (24/06/2558)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (19/06/2558)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (12/06/2558)
ประกาศ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล (08/06/2558)
อ่านทั้งหมด..     

 
หนี้สิน (Liabilities)
 
          หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภาย
นอกหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อบุคคลหรือกิจการ ด้วยเหตุนี้หนี้สินจึงเป็น
พันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสด สินค้าหรือ
บริการ หรือสิ่งมีค่าอื่นใดก็ตาม 

    หนี้สินแบ่งออกตามระยะเวลาที่ต้องชำระ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกู้ เจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า
2. หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือ
เกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืม
ระยะยาว
Example

Study the basics of the liability company structure and guide your decision
to company business formation are important.

(การศึกษาพื้นฐานโครงสร้างหนี้ของบริษัท และการนำไปสู่การตัดสินใจในการสร้าง
ธุรกิจของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ)
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์