Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.ลำพูน ร่วมเปิดคลิกนิกบัญชี ในงาน"บวชป่า ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา พัฒนาชุมชน” (28/07/2557)
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จังหวัดเลย (28/07/2557)
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว (28/07/2557)
สตส.ลำพูน บริการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 (28/07/2557)
สตส.เชียงราย จัดโครงการทำบัญชีชี้ทางธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (28/07/2557)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 (28/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (29/07/2557)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (23/07/2557)
ประกาศ สตท.9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (23/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/07/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18/07/2557)
ประกาศ สตส.กรุงเทพมหานคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (15/07/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
หนี้สิน (Liabilities)
 
          หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภาย
นอกหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อบุคคลหรือกิจการ ด้วยเหตุนี้หนี้สินจึงเป็น
พันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสด สินค้าหรือ
บริการ หรือสิ่งมีค่าอื่นใดก็ตาม 

    หนี้สินแบ่งออกตามระยะเวลาที่ต้องชำระ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกู้ เจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า
2. หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือ
เกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืม
ระยะยาว
Example

Study the basics of the liability company structure and guide your decision
to company business formation are important.

(การศึกษาพื้นฐานโครงสร้างหนี้ของบริษัท และการนำไปสู่การตัดสินใจในการสร้าง
ธุรกิจของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ)
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์