Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จ.นครนายก” ครั้งที่ 1 (20/10/2557)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด (17/10/2557)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด (16/10/2557)
สตท.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2558” (15/10/2557)
สตท.6 ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (15/10/2557)
สตส.นครราชสีมา จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบบัญชีด้วยระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (13/10/2557)
อ่านทั้งหมด..     

ประกาศ สตท.10 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (22/10/2557)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ด้วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/10/2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (21/10/2557)
ประกาศ เรื่อง ขอบเขตของงาน(Term of Reference:TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (21/10/2557)
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสารที่ทำการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/10/2557)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้ จำนวน 1 งาน (20/10/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
หนี้สิน (Liabilities)
 
          หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภาย
นอกหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อบุคคลหรือกิจการ ด้วยเหตุนี้หนี้สินจึงเป็น
พันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสด สินค้าหรือ
บริการ หรือสิ่งมีค่าอื่นใดก็ตาม 

    หนี้สินแบ่งออกตามระยะเวลาที่ต้องชำระ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกู้ เจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า
2. หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือ
เกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืม
ระยะยาว
Example

Study the basics of the liability company structure and guide your decision
to company business formation are important.

(การศึกษาพื้นฐานโครงสร้างหนี้ของบริษัท และการนำไปสู่การตัดสินใจในการสร้าง
ธุรกิจของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ)
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์