Thai English
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดต่อเรา
Home
    1     2     3     4     5  

อตส. ร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา (17/04/2557)
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ (17/04/2557)
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรฯ (17/04/2557)
สตส.จันทบุรี สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ (11/04/2557)
สตส.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย" (11/04/2557)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด (11/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

สตส.อุบลราชธานี ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (18/04/2557)
สตท.6 ร่วมกับ สตท.7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล” (18/04/2557)
สตส.สมุทรสาคร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (18/04/2557)
สตส. ทั่วประเทศ ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 (18/04/2557)
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในชุมชน (18/04/2557)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/04/2557)
อ่านทั้งหมด..     

 
หนี้สิน (Liabilities)
 
          หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภาย
นอกหรือสิทธิเรียกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อบุคคลหรือกิจการ ด้วยเหตุนี้หนี้สินจึงเป็น
พันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสด สินค้าหรือ
บริการ หรือสิ่งมีค่าอื่นใดก็ตาม 

    หนี้สินแบ่งออกตามระยะเวลาที่ต้องชำระ ดังนี้
1. หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกู้ เจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า
2. หนี้สินระยะยาว หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระเงินเกินกว่า 1 ปี หรือ
เกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ได้แก่ หุ้นกู้ เงินกู้ยืม
ระยะยาว
Example

Study the basics of the liability company structure and guide your decision
to company business formation are important.

(การศึกษาพื้นฐานโครงสร้างหนี้ของบริษัท และการนำไปสู่การตัดสินใจในการสร้าง
ธุรกิจของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ)
 
ข่าวด่วน

แบบสอบถาม ความเชื่อมันของสหกรณ์

SERVICE
Copyright 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์