W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 

 
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จัดทำโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสำหรับเยาวชน หลักสูตร ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ชุด “ตามรอยพ่อด้วยบัญชี” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้เยาวชนเห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักพอประมาณ และมีเหตุผล ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี อบรมวันที่ 15,16 และวันที่ 20,21 พฤศจิกายน 2550 รวม 4 วัน


 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สาธิตการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงาน " หม้อห้อมเกมส์ "
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชออกคลินิกเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงบริหารธุรกิจแก่คณะกรรมการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีและตราด
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
ตรวจราชการชุมชนบ้านไผ่งาม จังหวัดน่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย มอบทุนใช้ในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สร้างวินัย ถวายในหลวง
อบรมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาส
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889