Web Design Factory
 
 
 

 
กฎเกณฑ์และทางเลือกในการใช้ภาษาสมัยใหม่ (41)
 
- underlay/underlie
to underlay หมายถึง วางบางสิ่งไว้ข้างใต้: He underlaid the wall with
a stone support  ส่วน to underlie หมายถึง อยู่ข้างใต้: A stone support
will underlie the wall. สังเกตว่ารูปอดีตกาลของunderlie คือ underlay : A
stone support underlay the wall.
- use/usage
อย่าใช้ usage เมื่อต้องการความหมายแค่ ใช้ประโยชน์หรือเป็นประโยชน์: Use
(ไม่ใช่ usage) of fertilizer can be overdone; These suggestions can be
put to good use (ไม่ใช่ usage).
usage แปลว่า ลักษณะการใช้ การปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณี: With many
English words usage is different in England and Australia.
- used to
ใช้บอกการกระทำที่เป็นอดีตกาลในความหมายว่า เป็นนิสัย หรือเคยชินกับ:
I used to play golf; He used to eat onions before.
กริยานี้เป็นรูปอดีตเสมอ ดังนั้น การใช้ use to ในความหมายนี้จึงผิด อีกทั้งไม่
นิยมใช้ในรูปประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม อย่างไรก็ตาม ในภาษาพูดอาจ
พบได้บ้างที่ใช้กริยาช่วย :
I didn’t use(d) to play golf; Did he use(d) to eat onions before?
หรือจะฟังเป็นทางการหากใช้:     
I used not to play golf; Used he to eat onions before?
แต่ควรเลี่ยงจะดีกว่า
 - wait/await
ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แต่สังเกตว่า wait ใช้ตามลำพังหรือกับ
บุพบท for ได้ ขณะที่ await ต้องมีกรรมรองรับเสมอ ตัวอย่างเช่น
I’ll wait here.
I’ll wait for you here.
I’ll await you here.
ขอความกรุณาผู้อ่านทุกท่าน แสดงความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพื่อประกอบการทำตัวชี้วัด