W3C
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมปอง อินทร์ทอง
สายตรง อตส.
สารคดีแนะนำกรมฯ
 

 
         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย 2551 สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในตำบลตาลโกน จำนวน 11 หมู่บ้าน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องบัญชี และสอนฝึกปฏิบัติการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายให้แก่เกษตรกร โดยมี นางจัตตุพร แสนภูวา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 6 เป็นวิทยากรในการสอนแนะบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน กำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 ณ ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สาธิตการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงาน " หม้อห้อมเกมส์ "
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราชออกคลินิกเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงบริหารธุรกิจแก่คณะกรรมการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีและตราด
วิธีใช้พัดลมเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
วิธีใช้และดูแลพัดลมอย่างถูกวิธี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดอบรมโครงการ ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
อบรมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาส
ตรวจ...โดยไม่ต้องตรวจ
คุณธรรมความดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่จัดทำบัญชี
พิธีปิดโครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู ยิ่งใหญ่
เสวนา "บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
พรปีใหม่ 2551
โครงการศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนคนอ่าน 275 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889